Deltakelse i selskaper og samarbeid

OVERSIKT OVER KOMMUNENS EIERPOSTER MM

Øyer kommune har eierinteresser i 16 selskaper, fordelt på 12 aksjeselskaper og 4 interkommunale selskaper. Det er etablert 8 enheter/samarbeidsordninger med hjemmel i kommunelovens § 28-1b (delegert myndighet til vertskommunen) og 4 med hjemmel i kommunelovens § 27 (eget styre). Kommunen er engasjert i 4 SA’er og er medlem/deltar i diverse organisasjoner/nettverk. Tre stiftelser er tatt med i oversikten.

Forvaltning av eierskap

Øyer kommunestyre vedtok i K-sak 66/10 møte 28.10.2010 gjeldende eierskapspolitikk for Øyer kommune. Kapitel 4 omhandler eierstyring, her framgår det blant annet:

«Kommunen som eier skal fremme sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap. Ordfører er kommunens representant i generalforsamling/representantskap. Varaordfører er vararepresentant.»

Eierskapspolitikken omfatter følgende selskapsformer: Stiftelser, aksjeselskap, interkommunale selskap, interkommunalt samarbeid, kommunale foretak, ansvarlige selskap, samvirkeforetak, boligbyggelag og gjensidige selskap. Dette innebærer at det ikke er nødvendig å treffe særskilte vedtak om kommunens representasjon i styrende organer i slike selskap.

I selskap der det er hensiktsmessig at andre enn ordfører med varaordfører som vararepresentant, representerer kommunen i styrende organer, må det treffes særskilt vedtak.

Oversikt over kommunens eierposter fordelt på selskapsform, prosentvis eierandel i parentes:

Aksjeselskap

Eidsiva Energi AS (0,7)

Gudbrandsdal Energi AS (30,0)

Film3 AS (3,8)

Østnorsk Filmsenter AS (20,0)

Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet Oppland AS (0,21)

Gudbrandsdal Industrier AS (GIAX) (3,5)

Lillehammer Kunnskapspark AS, under avvikling (9,96)

Hafjell-Kvitfjell Alpin AS (10,3)

Hafjell Freepark AS (25,3)

Hafjell Idrett AS (50)

Visit Lillehammer AS (2,31)

IKOMM AS (13,7)

 

Interkommunale selskap (IKS)

GLØR IKS (13,4)

Innlandet Revisjon IKS (2,85)

Gudbrandsdal Krisesenter IKS (7,0)

SMISO IKS, Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Oppland (3,65)

 

§ 28-1 b – administrativt vertskommunesamarbeid

Felles økonomienhet i Lillehammer-regionen (regnskap, lønn, fakturering), Lillehammer kommune er vertskommune

Fellesenhet skatt, innfordring og arbeidsgiverkontroll for Lillehammer-regionen og Nord-Fron, Øyer kommune er vertskommune

Innkjøpssamarbeid, Lillehammer-regionen, Lillehammer kommune er vertskommune

Felles landbrukskontor for Lillehammer-regionen (jord- og skogbruk), Gausdal kommune er vertskommune

Helseregion Sør-Gudbrandsdal: Omfatter både operasjonelle driftenheter, fagnettverk og regionale prosjekter, Lillehammer kommune er vertskommune for de operasjonelle driftsenhetene. Frisklivssentral med Gausdal som vertskommune.

Legevaktsamarbeid, Lillehammer kommune er vertskommune

Geodata-samarbeid, Lillehammer kommune er vertskommune

Lillehammer region Vekst, regional næringsenhet. Lillehammer kommune er vertskommune

 

§ 27 – samarbeid – eget styre

Samarbeidets betegnelse

Valg av styrende organer

INNOFF – innkjøpssamarbeid (Kommunelovens § 27)

Representantskap: Delegert rådmannen, videredelegert (K-sak 67/10) Styre: Velges av representantskapet

IKA Opplandene
(Kommunelovens § 27)

Representantskap: Alle medlemskommunene representert.
Styre: et medlem med personlig vara fra hver region. Valget er delegert til rådmannen (K-sak 104/07)

Lillehammer Region brannvesen (Kommunelovens § 27)

Styre: En representant med personlig vararepresentant, velges av og blant kommunestyrets medlemmer

KU-sekretariatet Innlandet (Kommunelovens § 27)

Styre: Leder og nestleder i kontrollutvalget (K-sak 74/04)

 

Øvrige selskap/samarbeid/medlemskap

Selskap/samarbeid/medlemskap/nettverk Styrende organer
Politisk representasjon:  

Regionrådet for Lillehammer-regionen -
styringssamarbeid

Ordfører og en opposisjonspolitiker fra hver av kommunene.
KLP (Kommunal Landspensjonskasse): Gjensidig forsikringsselskap

Generalforsamling: Ordfører møter.
Representantskap: 24 representanter, 12 vara. Velges av GF.
To styrer: KLP Skadeforsikring AS og KLP

Biblioteksentralen SA

Årsmøte: Hvert medlem en stemme (ikke medlemskontingent, men andeler)
Styre: 4 repr valgt av årsmøtet, 1 utpekt av KS og 2 av og blant de ansatte.

Gausdal Bruvoll SA

Årsmøte: Medlemmer med varierende antall andeler.
Styre: 5 medlemmer valgt av årsmøtet. Valgkomite.

Stavsplassen SA

Årsmøte: Medlemmer med varierende antall andeler.
Styre: 5 medlemmer valgt av årsmøtet. Valgkomite.

Øyer Turskiløyper SA

Årsmøte: Medlemmer med varierende antall andeler. En andel en stemme, begrenset oppad slik at ingen mer enn 10 stemmer.
Styre: 7 medlemmer.

Stiftelsen Moksa Kunstverksted – Politisk og administrativ styrerepresentasjon

Styre: 5 medlemmer, av disse oppnevnes to med en vara av Øyer kommune. Sektorleder Kultur og fritid har vært en av medlemmene fra kommunen.

Stiftelsen Øyer/Tretten Frivillighetssentral (privat stiftelse)

Årsmøte:  Øyer kommune kan oppnevne 2 representanter m/personlig vararepresentanter, har en stemme hver. Kommunen har hatt en m/vara de siste årene. 
Styre: 4 medlemmer, herav en med vara fra kommunen. Valgkomite.

Øyer Kommunale Boligstiftelse (ØKB)

Representantskap: Formannskapet
Styre: 3 medlemmer, velges av representantskapet (Formannskapet).

KS - medlem

Fylkesmøte i KS: 2 representanter med 3 vararepresentanter fra hvert parti/gruppering

Øyer Næringsråd – medlem

Årsmøte: Ordfører møter.
Styre: 7 medlemmer med 3 vara.
Ordfører og rådmann er faste observatører.
Valgkomite.

Fjellnettverket – medlem

Rådet: Ordfører med varaordfører som vararepresentant representerer Øyer (F-sak 103/14)
Styret: 8 representanter, hvorav 2 fra kommunemedlemmene (7 kommuner).
Valgkomite.

Vegforum E6

Ordfører deltar i forumet

Opplandsarkivet avd Maihaugen
 
Styringsgruppe: En representant med vara.

Administrativ styrerepresentasjon (der det er aktuelt) fram til disses valgperiode utløper:
 
Eierseksjonssameiet Granrudtorget (Bolig-/eierseksjonssameie), 8 kommunale leiligheter (av totalt 28)

Sameiermøte (årsmøte): Alle sameiere har stemmerett.
Styre: 4 medlemmer m/varamedlemmer

Granrudmoen borettslag, en andel (av totalt 18)

Generalforsamling: Hver andelseier en stemme
Styre: 4 medlemmer

Hjortestien borettslag, 8 andeler (av totalt 34)

Generalforsamling: Hver andelseier har en stemme, dette gjelder også Øyer kommune med 8 andeler.
Styre: 4 medlemmer, hvorav Øyer kommune skal være representert med et styremedlem m/personlig vara. Valgkomite.

Sameiet Sletmoen 1, en andel (av totalt 18)

Sameiermøte (årsmøte): Alle sameiere har stemmerett.
Styre: ? medlemmer m/varamedlemmer

Sameiet Hafjelltorget (til sammen 27 eierseksjoner, 23 bolig- og 4 næringsseksjoner)

Årsmøte: Hver seksjon en stemme. Velger styre.
Styre: 5 medlemmer, hvorav næringsseksjonene 2.

Administrativ representasjon (etter fullmakt):

 

Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) mellom KS,
kommunene i Sør, Midt og Nord-Gudbrandsdalen og
Sykehus Innlandet

Overordnet samarbeidsutvalg (OSU): Ingen fra Øyer, Harald Landheim representerer Helseregion SG
GSU: Sektorleder Helse & Omsorg, Øyer, representerer Helseregion SG

Karrieresenter i Lillehammer-regionen - samarbeidsavtale Regionalt kompetanseforum: En fra hver kommune oppnevnt av rådmannen

Kompetanseforum

Se over

Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO) – medlem

Årsmøte: Hver kommune som er medlem har en stemme.
Styre: Styreleder utnevnes av KS Oppland, nestleder og styremedlemmer velges blant de ansatte innenfor VA-området i medlemskommunene, velges på årsmøtet. Valgkomite.

Gudbrandsdalsmusea AS – samarbeidsavtale tilknyttet
drift av Folkemusikkarkivet for Sør- og Midt-Gudbrandsdalen

Oppfølgingsansvar: Sektorleder Kultur og fritid.

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver – medlem

Årsmøte: Hvert medlem en stemme.
Styre: 11 medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgkomite.