Eiendomsskatt

Informasjon om

Eiendomsskatt

Øyer kommunestyre vedtok i møte 30.11.2006 å igangsette ny alminnelig taksering for innføring av eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2007. I henhold til loven skal taksten legges til grunn i 10 år dersom forholdene på eiendommen ikke endrer seg. Det er kommunestyret som vedtar for ett år om gangen skattesatsene og eventuelle bunnfradrag.
Gjennom takseringen blir det fastsatt en takst for hver enkelt eiendom. Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2: Verdet (1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.
Det er bygninger med tomt som takseres. Areal, beliggenhet og kvalitet blir tatt hensyn til i takseringen. I Øyer kommune er det en sakkyndig nemnd som vedtar takster for alle faste eiendommer, unntatt de som har fritak etter §5 og §7. Blant annet er nye boliger fritatt for eiendomsskatt i 10 år etter § 7c. Den sakkyndige nemnda har i dokumentet «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt» fastsatt hvilken rammer og retningslinjer som gjelder for takseringen i Øyer. Dokumentet inneholder blant annet opplysninger om sjablonverdier for forskjellige eiendomsgrupper, etasjefaktorer, sonefaktorer, bruk av indre/ytre faktorer og andre rammer for taksering.

Eiendomsskatten blir fakturert sammen med kommunale avgifter 4 ganger i året.

Klageadgang Foruten å melde fra om eventuelle faktafeil, har eieren klageadgang. Klage over taksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klagd på samme grunnlag tidligere. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og leveres eiendomsskattekontoret i Øyer kommune innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn.

Ved faktafeil blir dette rettet opp, og sakkyndig nemnd vil justere taksten på grunnlag av korrigert fakta. Dersom sakkyndig nemnd ikke endrer taksten etter klage, vil klagen bli lagt fram for en klagenemnd, som vil vurdere taksten på nytt og fastsette endelig takst på eiendommen. Denne taksten kan bare overprøves gjennom rettssystemet.

Kontakt oss: Telefon nr: 61268162 E-post adresse: postmottak@oyer.kommune.no Postadresse: Øyer Kommune, Eiendomsskatt, Kongsvegen 325, 2636 ØYER