Forbudet gjelder følgende typer brenning / aktivitet:

- Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark. Dette gjelder også engangsgriller.

- Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet gjelder følgende områder:

- Hele Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak.

Dette gjelder bl,a:

- Bruk av skytebaner

- Kantslått

- Motorisert aktivitet i skogbruket

- Framføring av tog med normal hastighet

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning og inntil videre. 

Det vil bli gitt ny melding når forbudet opphører.

Vedtaket er fattet med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14 og §37.

 

Lillehammer Region brannvesen

Knut Birger Bakken

Brannsjef