201716 Reguleringsplan Sagtomta, GBNR 13/17,13/19, 16/276 OG 16/26, offentlig ettersyn

Planutvalget  behandlet i møte 13.03.2018 sak 18/18. Følgende vedtak ble fattet:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge reguleringsendringen for Sagtomta, med plankart datert 1.3.2018 og reguleringsbestemmelser, datert 5.3.2018, ut på offentlig ettersyn.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.
Spørsmål til saken kan rettes til Bente Moringen, mail bente.moringen@oyer.kommune.no tlf  612 68164 eller Helge Haugan, mail helge.haugan@oyer.kommune.no tlf  612 68147.

Merknader sendes Øyer kommune ved rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsaknr. 17/2008 innen 10.5.2018.

Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift sak 18/18 - behandling i Planutvalget
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Flom- og vannlinjeberegning

201407 E6 Vingrom - Ensby: Kommunedelplan på høring 2. gang.

Satens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 Vingrom–Ensby. Strekningen er ca. 18 km lang. Det meste av strekningen ligger i Lillehammer kommune, mens ca. én km går inn i Øyer kommune. Hensikten med kommunedelplanen er å få fastlagt prinsippløsningen for ny firefelts E6, som skal legges til grunn for videre reguleringsplanlegging.

Oppstart av planarbeidet ble varslet i mai 2014 i forbindelse med høring av planprogram for ny E6. Kommunedelplanen var på 1. gangs offentlig ettersyn i august/september 2017.
Ved 1. gangs offentlig ettersyn ble det registrert både merknader og innsigelser som har bidratt til omarbeidinger og suppleringer av materialet som nå legges ut til 2. gangs ettersyn.


Planmaterialet omhandler i store trekk forhold innen Lillehammer kommune, men for Øyers vedkommende er det gjort endringer og justeringer mht. plankart og planbestemmelser.


Merknader

Merknader til planforslaget sendes innen 14. april 2018 til:   Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller firmapost-ost@vegvesen.no

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til:

 

Høringsdokumenter
Tilleggsdokumenter andre gangs høring
Vedlegg 1 Oppsummering av merknader
Vedlegg 2 Supplerende konsekvensutredning II-C-2-E
Vedlegg 3 Konsekvensvurd. kryss II-C-2-A og II-C-2B
Vedlegg 4 Forstudie omlegging av høgspentlinjer
Vedlegg 5 Tiltak avlasta veg
Vedlegg 6 Bestemmelser Lillehammer og Øyer
Vedlegg 7 Plankart samlet
Vedlegg 8 Tekniske tegninger

 

160 C Reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend - offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge ut reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend, med plankart datert 10.1.2018 og reguleringsbestemmelser datert 22.1.2018, ut på offentlig ettersyn.

Særutskrift, PU sak 11/18. 22.1.2018
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse

 

Uttalelser sendes Øyer kommune v/rådmannen merket rett arkivsak nr.17/1179, innen 12.4.2018.

Epost: postmottak@oyer.kommune.no

Brevadresse: Kongsvegen 325, 2636 ØYER,

201504 Reguleringsplan Mosetertoppen sentrum - offenlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtok planutvalget i Øyer, sak 7/18, 23.1.2018  å legge reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 12.1.2018, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:

Nytt punkt:
«For enheter regulert til fritids- og turistformål skal enheten skal være tilgjengelig for utleie minst 9 måneder pr år, jf. Miljøverndepartementets føringer fra 7. februar 2008. Utleievirksomheten skal skje som næringsvirksomhet i felles drift og utleiekravene gjelder hver enkelt utleiehytte/-leilighet om omfattes av formålet.»

Ny rekkefølgebestemmelse:
«Pkt. 7.5  Før utbyggingen av områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2 kan i gang settes skal rundkjøring i Aaslettenkrysset og videreføring av gang- og sykkelvei frem til eksisterende g/s-vei mot sentrum være etablert. Dette gjelder også videreføring av eksisterende g/s-vei fra eksisterende til rundkjøringen ved på-avkjøring til E6.» 

 

Uttalelser eller merknader sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller til postmottak@oyer.kommune.no innen 16.3.2018, merk arkiv nr. 15/1208.

 

Vedlegg:

- Adresseliste
- Særutskrift sak 7/18, 23.01.2018
- Plankart
- Reguleringsbestemmelser
- Planbeskrivelse
- ROS-analyse
- Hellningskart
- Flomkart/flomutredning
- Detaljtegning bekkeløp
- Byggeområder og vegprofil
- Utbyggingsillustrasjoner
- Warm bed rationale

201a Reguleringsendring reguleringsplan for Pellestova - fastsetting av planprogram, - Melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 14.12.2017 sak 97/17. Følgende vedtak ble fattet:
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for Pellestova, datert 25.11.2017.
Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med ny Forskrift for konsekvensutredninger. 

Konsekvensutredningen må også omfatte temaet: «Varme senger vs. kalde senger». Der det må vurderes hva en slik endring får av betydning for Pellestova hotell og for andre lignende områder i Øyer kommune.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.


Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift KST-sak 97/17, 14.12.2017
Planprogram for Pellestova 25.11.2017

 

153b Reguleringsendring Lisetra 2 - offentlig ettersyn

Planutvalget i Øyer kommune vedtok i sak 85/17, 5.12.2017 følgende:

«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge ut reguleringsplan for Lisætra 2, med plankart datert 21.11.2017 og reguleringsbestemmelser datert 20.11.2017, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i rekkefølgebestemmelser:

9.1 Skiløyper

Opparbeidelse av hovedskiløypetraseen i planområdet (BST1-2 og LAA) skal være istandsatt og godkjent av Øyer kommune før det gis byggetillatelser på BFF 17 og 18. Skiløypene kan benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen.

9.2 Byggeområde BFF18

Før område BFF18 kan bebygges må hele område ryddes for ulovlig dumpet masse. Uavhengig av om område skal bebygges som tuntomt eller som enkelttomter.»

 

Uttalelser eller merknader sendes til Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller til postmottak@oyer.kommune.no  innen 8.2.2018.

- Adresseliste

- Følgebrev

- Særutskrift fra PU-behandling, sak 85/17

- Planbeskrivelse, datert 20.11.2017

- Reguleringsplankart, datert 21.11.2017

- Reguleringsbestemmelser, datert 20.11.2017

- ROS-analyse, datert 20.11.2017

 

201203a Reguleringsplan Høghaugen øvre - endring, - melding om vedtak

Kommunestyret  behandlet i møte 23.11.2017 sak 83/17. Følgende vedtak ble fattet:

«I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune endring av detaljreguleringsplan for «Høghaugen øvre», datert 25.2.2016 og reguleringsbestemmelser sist revidert 30.10.2017».

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift sak 83/17 KST

201715 Reguleringsplan for Flatstulen

I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal sette i gang reguleringsarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for grusuttak på Flatstulen i Øyer kommune.                                  

Planområdet ligger på gårds- og bruksnr. 72/1, og dekker et areal på 186 daa. Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for uttak av grusressursene innenfor gbnr. 72/1. Planen skal også tilrettelegge for mottak av rene masser som skal brukes til istandsettingen av området og tilbakeføring til jordbruksareal når uttaksperioden er over.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved Kari L. Mangset tlf. 97 65 60 37, kari.mangset@ramboll.no
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til kari.mangset@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.
Høringsfrist 18.1.2018.

Vedlegg:
Følgebrev
Planprogram

 


 

 

201603 Reguleringsplan for Hamninga - Smørlykja - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok planutvalget i Øyer, 7.11.2017, sak 77/17 å legge reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, ut til offentlig ettersyn.  

Følgebrev
Særutskrift
Plankart
Reguleringsbestemmelser forsalgsstiller
Reguleringsbestemmelsr rådmann
Planbeskrivelse
ROS-analyse
B12 Helningskart
Situasjonsplan
Perspektiver
Lengdeprofil veg 1 2 3
Lengdeprofil veg 4 5 6
Terrengsnitt 1-3
Terrengsnitt 4-7

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Helge Haugan, mail helge.haugan@oyer.kommune.no eller på tlf 612 68 147.

Merknader sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak nr. 16/1626,  innen 2.1.2018.
 

 

 

 

201714 Reguleringsplan BF6 Haugan - Varsel om oppstart

Den 14.11.2017 varslet Rambøll oppstart av reguleringsplanarbeidet for deltaljregulering for Haugan BF6 i Øyer kommune.

Planområdet ligger på gårds- og bruksnr. 23/25 og 23/1. Planområdet dekker et areal på 4,96 daa.

Formålet med planen er å tilrettelegge for flere enheter på område BF6 i reguleringsplan for Haugan. Det er ønskelig å dele opp tomten i flere fritidsboligtomter og tilrettelegge for ny fremtidig adkomst til gbnr 23/10.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved
Line B. Grønlie tlf. 48 21 69 49, line.gronlie@ramboll.no

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.
Høringsfristen settes til 14.12.2017.

Brev varsel om oppstart
Oversiktskart
Varslingskart

 

VARSEL OM OPPSTART FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE

I henhold til PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsarbeid. Behovet for en slik utbyggingsavtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Kontaktperson for utbyggingsavtalen er:
Anita Lerfald Vedum, tlf: 612 68 163 epost: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no

Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:
Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller til epost: postmottak@oyer.kommune.no

Frist for kommentarer og innspill til utbyggingsavtalen er 14.12.2017.

 

 

 

201703 Reguleringsplan for Fakkelmannen - Varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av regulering av Fakkelmannen i Øyer kommune. Planområdet ligger på vestsiden av Lågen ved Øyer sentrum.

Formålet med planen er å regulere området til LNFR-formål, vern av kulturmiljø eller kulturminne, der hensikten er å legge til rette for bevaring av Fakkelmannen. Det er også aktuelt å legge inn farseone for ras og skred. Gjennom en vedtatt reguleringsplan kan kommunen ekspropriere arealet iht. pbl § 16-2, eller grunneierne kan kreve innløsning av arealet etter pbl § 15-3.

Reguleringen skjer med utgangs punkt i forslaget til Kommuneplanens arealdel for Øyer kommune, der området rundt Fakkelmannen er avsatt til LNFR, men i tillegg omfattes av hensynssone for bevaring av kulturmiljø. I gjeldende arealdel fra 2000 er området avsatt til LNR2.  Øyer kommune mener at planforslaget ikke omfattes av Forskrift om konsekvensutredning og det er ikke utarbeidet planprogram etter Pbl § 12-9.

Spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan rettes til Øyer kommune v/ arealplanlegger Helge Haugan eller avd. leder plan ved Bente Moringen.
Innspill eller merknader sendes skriftlig til Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, innen 18.12.2017.


VEDLEGG:
Følgebrev

201701 Reguleringsplan for Engemark i Øyer - Offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at reguleringsplan for Engemark i Øyer - del av gbnr 21/3, med plankart og bestemmelser datert 25.9.2017, legges ut til offentlig ettersyn.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Øyer kommune v/ arealplanlegger Helge Haugan. Innspill eller merknader sendes skriftlig til Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, merket arkivsaknr. 17/93, innen 8.12.2017.Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift PU-sak 72/17
Plankart sist revidert 25.9.2017
Regulelringsbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Utbyggingsillustrasjon

 

 

2017016 Reguleringsplan for Sagtomta, GBNR 13/17,13/19, 16/276 OG 16/26 - Varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av regulering av Sagtomta, gbnr. 13/17, 13/19, 16/276 og 16/26, i Øyer kommune. Planområdet ligger tett opp til Øyer sentrum, dvs. nord for målområdet til Hafjell alpinsenter og Hafjell alpinlandsby.

Formålet med planen er å regulere området til fritids- og turistformål, der hensikten er å legge til rette for utbygging av 3 nye leilighetsbygg for utleie og en tjenestebolig i tillegg til eksisterende bygg.

Reguleringen skjer med utgangs punkt i gjeldende kommunedelplan for området. I kommunedelplan for Øyer sør er området avsatt til næring, med tanke på utbygging av varme senger. Planforslaget omfattes derfor ikke av Forskrift om konsekvensutredning og det er ikke utarbeidet planprogram etter Pbl § 12-9.

Spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan rettes til Øyer kommune v/ arealplanlegger Helge Haugan eller avd. leder plan ved Bente Moringen.
Innspill eller merknader sendes skriftlig til Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, merket arkivsaknr. 17/2008, innen 26.10.2017.

Vedlegg:

Følgebrev (DOC) (PDF)

201709 Detaljregulering for Storsteinsvegen/Stubberudsetra H5b

Iht Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan innenfor deler av områdereguleringsplan 201503 H5 og H6 – Storsteinvegen i Hafjell, i Øyer kommune.
Formålet med planen er å detaljregulere for fritidsbebyggelse på del av område H5 i områdeplanen, på nedsiden av Storsteinvegen. I tillegg til hovedformålet vil det bli innregulert nødvendige interne adkomstveger med avkjørsler fra Storsteinvegen, evt løyper mv. Planen vil også omfatte skiløype innenfor et areal regulert til friluftsområde på oversiden av Storsteinvegen.

Reguleringen skjer med utgangspunkt i gjeldende områdeplan. Planforslaget omfattes derfor ikke av Forskrift om konsekvensutredninger og det er ikke utarbeidet planprogram etter pbl § 12-9.

Spørsmål/kommentarer/merknader til planarbeidet kan innen 23. oktober 2017 sendes til undertegnede i brev på ovenstående adresse, i e-post: tor.christensen@structor.no eller via Øyer kommunes nettsider:   www.oyer-kommune.no/kart/PlanDialog 

Vedlegg:
Følgebrev (DOC) (PDF)

201710 Reguleringsplan for Kringelåslia nedre, - varsel om oppstart av planarbed

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved oppstart av Detaljregulering av Kringelåslia nedre i Øyer kommune. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere området for utbygging av fritidsboliger med tilhørende araealer til vegadkomster, parkering, skiløyper o.a, i tråd med gjeldende reguleringsplan 111 for Hafjelltoppen Fjellgrend. Planen vil omfatte områdene F/FB, FB12, FB13, FB14, samt del av SL10 i den planen. En liten del av gjeldende detaljregulering for "Kringelåslia /FB12, tun 3 i Hafjell" blir også berørt.  

Regulering skjer med utgangspunkt i gjeldende plan og kommunedelplan. Planforslaget omfattes da ikke av Forskrift om konsekvensutredninger og det er ikke utarbeidet planprogram etter pbl § 12-9. 

Spørsmål/kommentarer/merknader til varsling av oppstart kan innen 23. oktober 2017  sendes til Structor AS v/Tor Christensen, Fåberggata 116, 2615 Lillehammer, e-post: tor.christensen@structor.no eller via Øyer kommunes nettsider: www.oyer.kommune.no/kart/PlanDialog


Vedlegg:
Oppstartsbrev

201407 E6 Vingrom - Ensby: Kommunedelplan på høring 1. gang.

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 Vingrom–Ensby. Strekningen er ca. 18 km lang. Det meste av strekningen ligger i Lillehammer kommune, mens ca. én km går inn i Øyer kommune.

Hensikten med kommunedelplanen er å få fastlagt prinsippløsningen for ny firefelts E6, som skal legges til grunn for videre reguleringsplanlegging.

Kommunedelplanen for ny E6 Vingrom-Ensby omfatter alternative løsninger som er vurdert på følgende delstrekninger:

  • I. Vingrom-Øyresvika. Ett alternativ
  • II. Øyresvika-Storhove: Ni alternativer
  • III. Storhove-Ensby: Tre alternativer
     

Plandokumenter

Planbeskrivelse
Planbestemmelser -- Øyer kommune
Oversiktskart strekning III
Plankart, alt III-A - Øyer, Storhove - Ensby
Plankart alt. III-B - Øyer, Storhove - Ensby
Teknisk tegning III-A-1
Teknisk tegning III A-3
Tekninsik tegning III B

Øvrige dokumenter ligger på på Statens vegvesen sine nettsider:
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6biriotta/Plandokumenter/kommunedelplan-vingrom-ensby/kommunedelplan

 

Merknader

Merknader til planforslaget sendes innen 15. september 2017 til:

Kontakt

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til: