201203a Reguleringsplan Høghaugen øvre - endring, - melding om vedtak

Kommunestyret  behandlet i møte 23.11.2017 sak 83/17. Følgende vedtak ble fattet:

«I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune endring av detaljreguleringsplan for «Høghaugen øvre», datert 25.2.2016 og reguleringsbestemmelser sist revidert 30.10.2017».

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift sak 83/17 KST

201715 Reguleringsplan for Flatstulen

I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal sette i gang reguleringsarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for grusuttak på Flatstulen i Øyer kommune.                                  

Planområdet ligger på gårds- og bruksnr. 72/1, og dekker et areal på 186 daa. Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for uttak av grusressursene innenfor gbnr. 72/1. Planen skal også tilrettelegge for mottak av rene masser som skal brukes til istandsettingen av området og tilbakeføring til jordbruksareal når uttaksperioden er over.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved Kari L. Mangset tlf. 97 65 60 37, kari.mangset@ramboll.no
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til kari.mangset@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.
Høringsfrist 18.1.2018.

Vedlegg:
Følgebrev
Planprogram

 


 

 

Offentlig ettersyn, reguleringsplan for Hamninga - Smørlykja

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok planutvalget i Øyer, 7.11.2017, sak 77/17 å legge reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, ut til offentlig ettersyn.  

Følgebrev
Særutskrift
Plankart
Reguleringsbestemmelser forsalgsstiller
Reguleringsbestemmelsr rådmann
Planbeskrivelse
ROS-analyse
B12 Helningskart
Situasjonsplan
Perspektiver
Lengdeprofil veg 1 2 3
Lengdeprofil veg 4 5 6
Terrengsnitt 1-3
Terrengsnitt 4-7

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Helge Haugan, mail helge.haugan@oyer.kommune.no eller på tlf 612 68 147.

Merknader sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak nr. 16/1626,  innen 2.1.2018.
 

 

 

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for BF6 Haugan

Den 14.11.2017 varslet Rambøll oppstart av reguleringsplanarbeidet for deltaljregulering for Haugan BF6 i Øyer kommune.

Planområdet ligger på gårds- og bruksnr. 23/25 og 23/1. Planområdet dekker et areal på 4,96 daa.

Formålet med planen er å tilrettelegge for flere enheter på område BF6 i reguleringsplan for Haugan. Det er ønskelig å dele opp tomten i flere fritidsboligtomter og tilrettelegge for ny fremtidig adkomst til gbnr 23/10.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved
Line B. Grønlie tlf. 48 21 69 49, line.gronlie@ramboll.no

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.
Høringsfristen settes til 14.12.2017.

Brev varsel om oppstart
Oversiktskart
Varslingskart

 

VARSEL OM OPPSTART FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE

I henhold til PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsarbeid. Behovet for en slik utbyggingsavtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Kontaktperson for utbyggingsavtalen er:
Anita Lerfald Vedum, tlf: 612 68 163 epost: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no

Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:
Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller til epost: postmottak@oyer.kommune.no

Frist for kommentarer og innspill til utbyggingsavtalen er 14.12.2017.

 

 

 

PlanID 201703 - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Fakkelmannen i Øyer kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av regulering av Fakkelmannen i Øyer kommune. Planområdet ligger på vestsiden av Lågen ved Øyer sentrum.

Formålet med planen er å regulere området til LNFR-formål, vern av kulturmiljø eller kulturminne, der hensikten er å legge til rette for bevaring av Fakkelmannen. Det er også aktuelt å legge inn farseone for ras og skred. Gjennom en vedtatt reguleringsplan kan kommunen ekspropriere arealet iht. pbl § 16-2, eller grunneierne kan kreve innløsning av arealet etter pbl § 15-3.

Reguleringen skjer med utgangs punkt i forslaget til Kommuneplanens arealdel for Øyer kommune, der området rundt Fakkelmannen er avsatt til LNFR, men i tillegg omfattes av hensynssone for bevaring av kulturmiljø. I gjeldende arealdel fra 2000 er området avsatt til LNR2.  Øyer kommune mener at planforslaget ikke omfattes av Forskrift om konsekvensutredning og det er ikke utarbeidet planprogram etter Pbl § 12-9.

Spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan rettes til Øyer kommune v/ arealplanlegger Helge Haugan eller avd. leder plan ved Bente Moringen.
Innspill eller merknader sendes skriftlig til Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, innen 18.12.2017.


VEDLEGG:
Følgebrev

201701 Reguleringsplan for Engemark i Øyer

Vedlegg 4 ROS-analyse.pdfI henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at reguleringsplan for Engemark i Øyer - del av gbnr 21/3, med plankart og bestemmelser datert 25.9.2017, legges ut til offentlig ettersyn.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Øyer kommune v/ arealplanlegger Helge Haugan. Innspill eller merknader sendes skriftlig til Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, merket arkivsaknr. 17/93, innen 8.12.2017.Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift PU-sak 72/17
Plankart sist revidert 25.9.2017
Regulelringsbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Utbyggingsillustrasjon

 

 

106c - Varsel om oppstart - Reguleringsendring Musdalsæter hyttegrend

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av revidering av reguleringsplan for Musdalsæter Hyttegrend.

Planområdet ligger på Tretten i Øyer Kommune, på vestsiden av Lågen.
Målet med revideringen er å endre gjerdebestemmelsen i reguleringsplanen, slik at det kan gjerdes inn større areal enn hva dagens plan åpner for.

Alle berørte parter som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Når planforslaget er utarbeidet vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn etter vedtak i politisk organ, der alle berørte parter vil få planforslaget tilsendt med anledning til å uttale seg. Etter offentlig ettersyn vil planen bli sendt til sluttbehandling i politisk organ.

Spørsmål til det igangsatte revideringsarbeidet kan rettes til Musdalsæter Hyttegrend AS v/ Ola Håkon Ourom, ola.ourom@gmail.com
Innspill eller merknader sendes skriftlig til Musdalsæter hyttegrend AS v/ Ola Håkon Ourom, med kopi til Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, postmottak@oyer.kommune.no  innen. 15.11.2017.


Planområdets beliggenhet. Området markert med rødt.

 

Varsel om oppstart av planarbeid på Sagtomta, GBNR 13/17,13/19, 16/276 OG 16/26

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av regulering av Sagtomta, gbnr. 13/17, 13/19, 16/276 og 16/26, i Øyer kommune. Planområdet ligger tett opp til Øyer sentrum, dvs. nord for målområdet til Hafjell alpinsenter og Hafjell alpinlandsby.

Formålet med planen er å regulere området til fritids- og turistformål, der hensikten er å legge til rette for utbygging av 3 nye leilighetsbygg for utleie og en tjenestebolig i tillegg til eksisterende bygg.

Reguleringen skjer med utgangs punkt i gjeldende kommunedelplan for området. I kommunedelplan for Øyer sør er området avsatt til næring, med tanke på utbygging av varme senger. Planforslaget omfattes derfor ikke av Forskrift om konsekvensutredning og det er ikke utarbeidet planprogram etter Pbl § 12-9.

Spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan rettes til Øyer kommune v/ arealplanlegger Helge Haugan eller avd. leder plan ved Bente Moringen.
Innspill eller merknader sendes skriftlig til Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, merket arkivsaknr. 17/2008, innen 26.10.2017.

Vedlegg:

Følgebrev (DOC) (PDF)

201709 Detaljregulering for Storsteinsvegen/Stubberudsetra H5b

Iht Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan innenfor deler av områdereguleringsplan 201503 H5 og H6 – Storsteinvegen i Hafjell, i Øyer kommune.
Formålet med planen er å detaljregulere for fritidsbebyggelse på del av område H5 i områdeplanen, på nedsiden av Storsteinvegen. I tillegg til hovedformålet vil det bli innregulert nødvendige interne adkomstveger med avkjørsler fra Storsteinvegen, evt løyper mv. Planen vil også omfatte skiløype innenfor et areal regulert til friluftsområde på oversiden av Storsteinvegen.

Reguleringen skjer med utgangspunkt i gjeldende områdeplan. Planforslaget omfattes derfor ikke av Forskrift om konsekvensutredninger og det er ikke utarbeidet planprogram etter pbl § 12-9.

Spørsmål/kommentarer/merknader til planarbeidet kan innen 23. oktober 2017 sendes til undertegnede i brev på ovenstående adresse, i e-post: tor.christensen@structor.no eller via Øyer kommunes nettsider:   www.oyer-kommune.no/kart/PlanDialog 

Vedlegg:
Følgebrev (DOC) (PDF)

201710 Reguleringsplan for Kringelåslia nedre, - varsel om oppstart av planarbed

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved oppstart av Detaljregulering av Kringelåslia nedre i Øyer kommune. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere området for utbygging av fritidsboliger med tilhørende araealer til vegadkomster, parkering, skiløyper o.a, i tråd med gjeldende reguleringsplan 111 for Hafjelltoppen Fjellgrend. Planen vil omfatte områdene F/FB, FB12, FB13, FB14, samt del av SL10 i den planen. En liten del av gjeldende detaljregulering for "Kringelåslia /FB12, tun 3 i Hafjell" blir også berørt.  

Regulering skjer med utgangspunkt i gjeldende plan og kommunedelplan. Planforslaget omfattes da ikke av Forskrift om konsekvensutredninger og det er ikke utarbeidet planprogram etter pbl § 12-9. 

Spørsmål/kommentarer/merknader til varsling av oppstart kan innen 23. oktober 2017  sendes til Structor AS v/Tor Christensen, Fåberggata 116, 2615 Lillehammer, e-post: tor.christensen@structor.no eller via Øyer kommunes nettsider: www.oyer.kommune.no/kart/PlanDialog


Vedlegg:
Oppstartsbrev

E6 Vingrom - Ensby: Kommunedelplan på høring

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 Vingrom–Ensby. Strekningen er ca. 18 km lang. Det meste av strekningen ligger i Lillehammer kommune, mens ca. én km går inn i Øyer kommune.

Hensikten med kommunedelplanen er å få fastlagt prinsippløsningen for ny firefelts E6, som skal legges til grunn for videre reguleringsplanlegging.

Kommunedelplanen for ny E6 Vingrom-Ensby omfatter alternative løsninger som er vurdert på følgende delstrekninger:

  • I. Vingrom-Øyresvika. Ett alternativ
  • II. Øyresvika-Storhove: Ni alternativer
  • III. Storhove-Ensby: Tre alternativer
     

Plandokumenter

Planbeskrivelse
Planbestemmelser -- Øyer kommune
Oversiktskart strekning III
Plankart, alt III-A - Øyer, Storhove - Ensby
Plankart alt. III-B - Øyer, Storhove - Ensby
Teknisk tegning III-A-1
Teknisk tegning III A-3
Tekninsik tegning III B

Øvrige dokumenter ligger på på Statens vegvesen sine nettsider:
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6biriotta/Plandokumenter/kommunedelplan-vingrom-ensby/kommunedelplan

 

Merknader

Merknader til planforslaget sendes innen 15. september 2017 til:

Kontakt

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til: