Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument.

Kommuneplanen er en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i Øyer om 10-12 år. Den er på flere områder retningsgivende for utviklingen av kommunen vår. Kommuneplanen består av to deler; arealplan og kommuneplanens samfunnsdel.

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen viser kommunens langsiktige mål og hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor. Den viser vei for ønsket utvikling av byen og kommunens virksomhet.
Kommuneplanen følges opp i mer detaljerte planer og budsjetter.

 

Arealdelen

Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige arealutviklingen. Den skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de mål som blir vedtatt for kommunens utvikling. Den består av retningslinjer for saksbehandling og et plankart med utfyllende bestemmelser for oppfølgende og mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak.