Næringsvennlig kommune

Øyer kommune er en næringsvennlig kommune. Derfor tilbyr vi attraktive næringsarealer for etablerere.

Kommunen har ca 75 da areal som er avsatt til næringsformål på Tingberg industriområde, sør for Bruvoll sag, på vestsiden av Lågen med avkjøring fra E6 ved Tingberg. Industriområdet ble ferdig regulert mai 2010. Ny miljøstasjon for Øyer kommune er etablert på området i regi av renovasjonsselskapet GLØR.

Grovplanerte industritomter av varierende størrelse med vann og avløp tilbys til en rimelig pris.

Ny E6 gjennom kommunen

E6-prosjektet er ventet å være ferdig til 2013. Ny E6 vil øke områdets attraktivitet ytterligere. E6-utbyggingen pågår for fullt og framdriften går som planlagt. Tingberg bru er utbedret i 2010 og det er planfri kryssløsning med enkel atkomst til og fra E6.

Beliggenhet

Industriområdet har en gunstig beliggenhet i umiddelbar nærhet til E6 og jernbanen 16 km nord for Lillehammer.

Tingberg industriområde

Første byggetrinn på industriområdet vil være klart i løpet av høsten 2011. De første bedriftene var imidlertid på plass allerede våren 2011. Øyers nye miljøstasjon ble etablert vinteren 2011.

 Du kan lese vedtatt reguleringsplan og reguleringsbestemmelsene under "Se også" på høyre side.

Tomtepris til selvkost

For Øyer kommune er det viktig å kunne tilby rimelige næringstomter.

Det er fastsatt følgende priser for tomt på industriområdet: Grunnpris på kr 25,-/m2 og opparbeidelse til selvkost kr 69,-/m2