PlanID 201507a Reguleringsplan Haugan vest - høring mindre endring

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-14 legges regluleringsplan 201507a Reguleringsplan for Haugan vest - mindre endring, ut på høring.
Frist for innspill og merknader er satt til 22.8.2018.
Merknader sendes Øyer kommune v/rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak 18/1121.

Spørsmål vedrørende saken kan rettes til saksbehandler Helge Haugan, på mail helge.haugan@oyer.kommune.no eller tlf 612 68 147.

Vedlegg:
Følgebrev med adresseliste
1. Søknad om mindre endring
2. Tindegrenda 5 og 6 - situasjonsplan med snitt
3. Illustrasjon, - vedlegg sluttbehandling av planen
4. Snitt, - vedlegg sluttbehandling av planen

160 e Reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend - høring mindre endring

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-14 legges regluleringsplan 160 e Reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend - mindre endring, ut på høring.
Frist for innspill og merknader er satt til 22.8.2018.
Merknader sendes Øyer kommune v/rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak 18/1270.

Spørsmål vedrørende saken kan rettes til saksbehandler Helge Haugan, på mail helge.haugan@oyer.kommune.no eller tlf 612 68 147.

Vedlegg:
Følgebrev
Søknad om endring
Adresseliste

201715 Reguleringsplan for Flatstulen. Behandling av planprogram

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 avviste Øyer kommunestyre den 21.6.2018 sak nr. 45/18 planprogrammet for Flatstulen, da det er i strid med nasjonale jordverninteresser, og av hensyn til miljøbelastninger dette gir i forhold til berørte naboer.I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 avviste Øyer kommunestyre den 21.6.2018 sak nr. 45/18 planprogrammet for Flatstulen, da det er i strid med nasjonale jordverninteresser, og av hensyn til miljøbelastninger dette gir i forhold til berørte naboer.

 

Særutskrift

Forslag til planprogram
Notat med merknader

 

201716 Reguleringsplan for Sagtomta - Melding om vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Øyer kommunestyre den 21.6.2018 sak nr. 44/18 reguleringsplan for Sagtomta. Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen. Rådmannen gis myndighet til å korrigere og vedta reguleringsplanen administrativt som delegert vedtak når bekreftelsen på at statlige myndigheter frafaller innsigelsen.

 

Saksdokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside, under «høringer».

Kommunestyrets vedtak kan påklages av alle involverte innen 3 uker fra kunngjøring. For nærmere orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak, se forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2, må fremmes innen de frister som gjelder i følge disse bestemmelser. Dette er normal 3 år etter kunngjøring. Klage sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER.

 

Særutskrift

Reguleringsplankart
Reguleringsbetemmelser

 

 

201714 - Reguleringsplan for Haugan BF6 -Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtok planutvalget i Øyer, 12.6.2018, sak 43/18, å legge utbyggingsavtalen for reguleringsplan for Haugan BF6 ut til offentlig ettersyn.

 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 iker etter at vedtaket er motatt.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Anita Vedum, epost anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no eller tlf 612 68 163.

Merknader sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak 17/1987, innen 3.8.2018.

Forslag til utbyggingsavtale

Særutskrift

201603 Reguleringsplan for Hamninga - Smørlykja, Høring av utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtok planutvalget i Øyer, 12.6.2018, sak 44/18, å legge utbyggingsavtalen for reguleringsplan for Hamninga - Smørlykja ut til offentlig ettersyn.

 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 iker etter at vedtaket er motatt.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Anita Vedum, epost anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no eller tlf 612 68 163.

Merknader sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak 16/1626, innen 3.8.2018.

 

Forslag til utbyggingsavtale

Særutskrift

201601 Detaljreguleringsplan for Mosetertoppen FB9 - utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtok planutvalget i Øyer, 12.6.2018, sak 45/18, å legge utbyggingsavtalen for detaljreguleringsplan for Mosetertoppen FB 9 ut til offentlig ettersyn.

 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 iker etter at vedtaket er motatt.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Anita Vedum, epost anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no eller tlf 612 68 163.

Merknader sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak 16/138, innen 3.8.2018.

Forslag til utbyggingsavtale

Særutskrift

 

201301 Hafjell skianlegg Mosetertoppen - utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtok planutvalget i Øyer, 12.6.2018, sak 46/18, å legge utbyggingsavtalen for detaljreguleringsplan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen ut til offentlig ettersyn.

 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 iker etter at vedtaket er motatt.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Anita Vedum, epost anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no eller tlf 612 68 163.

Merknader sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak 16/138, innen 3.8.2018.

Særutskrift

Forlag til utbyggingsavtale

 

201504 Mosetertoppen sentrum - Varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 annonseres herved oppstart av forhandling til utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum. Merknader til forhandlingen bes sendt til Øyer kommune, merket arkivsaknr. 15/1207 innen 2.8.2018.

 

201506 Haugan BF3-BF5 - Varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 annonseres herved oppstart av forhandling til utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Haugan BF3-BF5. Merknader til forhandlingen bes sendt til Øyer kommune, merket arkivsaknr. 15/2013 innen 2.8.2018.

2012b Reguleringsplan for Trodal boligfelt - vegforbindelse til Gamlevegen/Sørbygdsvegen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for Trodal boligfelt, vegadkomst til Gamlevegen/Sørbygdsvegen (Fv 361). 

Hensikten med planarbeidet er å sluttføre reguleringsplan for Trodal boligfelt, der vegen mot Gamlevegen/Sørbygdsvegen Fv 361 ble unntatt fra rettsvirkning. Formålet med arbeidet er å sluittføre planen med vegforbindelsen/kryssutformingen slik at utbygging av veg mellom Kongsvegen (fv 312) og Gamlevegen/sørbygdsvegen (fv 361) kan gjennomføres på grunnlag av vedtatt plan.

Spørsmål til saken kan rettes til Bente Moringen, mail bente.moringen@oyer.kommune.no tlf  612 68164 eller Helge Haugan, mail helge.haugan@oyer.kommune.no tlf  612 68147.
Innspill som er av betydning for planarbeidet sendes skriftlig til Øyer kommune, v/rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer innen 9.7.2018.
 

Vedlegg:
Følgebrev

160 C Reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend - Melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 24.05.2018 sak 38/18. Følgende vedtak ble fattet:

«I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune endring av detaljreguleringsplan for «Musdalsæter hyttegrend», datert 10.1.2018 og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.1.2018»

Særutskrift
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2, må fremmes innen de frister som gjelder i følge disse bestemmelser. Dette er normal 3 år etter kunngjøring.

Klage sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER.

 

31.5.2018

201504 Mosetertoppen sentrum - Melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 24.5.2018 sak 37/18. Følgende vedtak ble fattet:

"I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Øyer kommunestyret reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, men plankart og reguleringsbestemmelser revidert 4.5.2018 som inneholder rådmannens forsalg til endringer etter offentlig ettersun og følgende presiseringer under;

Pkt. 2.2, 2.6, og 2.9.1: presisering av parkering under terreng.
"Fortrinnsvis" endres til "som hovedregel" i bestemmelsene"

 

Særutskrift
Merknader i sammendrag
Reguleringsbetemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Helningskart
Flomkart, - flomutredning
Detaljtegning bekkeløp
Byggeområder og vegprofil

 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2, må fremmes innen de frister som gjelder i følge disse bestemmelser. Dette er normal 3 år etter kunngjøring.

Klage sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER.

 

31.5.2018

201714 Reguleringsplan BF6 Haugan - Offentlig ettersyn

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok planutvalget i Øyer, 15.5.2018, sak 35/18 å legge reguleringsplanen for BF6 Haugan, ut til offentlig ettersyn.  

Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Særutskrift sak 35/18

 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Anita Vedum, mail anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no   eller på tlf 612 68 163.

Merknader sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak nr. 17/1987,  innen 13.7.2018.

 

 

 

 

 

HØRING - KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I ØYER

Øyer kommune har utarbeidet et utkast til kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i kommunen.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Øyer kommune legges nå ut på høring. Høringen er et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen av kartleggingen, slik at relevante instanser, interesseorganisasjoner og private kan komme med innspill om eventuelle justeringer av grenser og verdivurderinger.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et nasjonalt prosjekt, hvor målet er at landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike kvaliteter. Kartleggingen vil bli et viktig virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet i kommunen.

Kartleggingen og verdisettingen er gjort i henhold til retningslinjer gitt i Miljødirektoratets veileder M90-2013, «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder». Videre er det gjort en verdivurdering av hvert område ved hjelp av ulike verdikriterier gitt i veilederen, slik at områdene deles inn i kategoriene: A «svært viktig», B «viktig», C «registrert» og D «ikke klassifisert» friluftsområde. Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som lagres i nasjonale database hos Miljødirektoratet (Naturbase), slik at temakartet vil være tilgjengelig for alle.

Kartleggingen består av kart og områdebeskrivelse, hvor beskrivelse av hvert friluftsområde er knyttet opp mot et ID-nummer i kartet.

 

Områdebeskrivelse
Kart - pdf
Kart - innsynsløsning
 

Innspill sendes til:

Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller postmottak@oyer.kommune.no

Høringsfristen er 15. juni 2018

 

Adresseliste

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027, 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

Kommunestyret vedtok i møte 22.3.2018, sak 17/18 med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14, å legge forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2028 ut til nytt offentlig ettersyn.  Forslaget omfatter hele Øyer kommune med unntak av kommunedelplanområdet Øyer sør.
Plankart, planbestemmelser og temakart er juridisk bindende.

Plandokumentet
Plandokumentet består av flere deldokumenter, alle datert 6.3.2018.
Plankart
6 tematiske kartutsnitt
Del 1: Planbeskrivelse
Del 2: Bestemmelser.  For Pkt. 5.2.E og 5.4.D vedtok Kommunestyret å gjøre disse om fra bestemmelse til retningslinjer.
Del 3A: Konsekvensutredning av enkeltinnspill og av samlet plan
Del 3B: Konsekvensutredning av utlegging av eksisterende spredt boligbebyggelse med arealformål «LNF for spredt boligbebyggelse – Nåværende»
Del 3C: Konsekvensutredning av utlegging av eksisterende spredt fritidsbebyggelse med arealformål «LNF for spredt fritidsbebyggelse – Nåværende»
Del 4: Risiko- og sårbarhetsanalyse

Planinnhold og mål
Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom ønsket fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og gir rammer for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan tillates. Gjennom planrevisjonen ønsker Øyer kommune å oppdatere tidligere arealplan iht. ny plan- og bygningslov og tydeliggjøre den arealpolitikken det ble lagt opp til ved forrige planrevidering, samt samordne bestemmelser og retningslinjer slik at disse blir sammenfallende i denne kommuneplan og kommunedelplan Øyer sør.

I forbindelse med planutarbeidelsen er det lagt vekt på tilrettelegging for bolig- og næringsutbygging med vekt på gode og trafikksikre vegforbindelser til sentrum, skole og kollektivknutepunkt. Det er også lagt til rette for et variert tomtetilbud for fritidsboliger utenom arealet som inngår i kommunedelplan for Øyer sør. Hensynet til dyrka mark, god adkomst til fellesområder og nærfriluftsområder samt bevaring og vern av fjellet og andre naturområder med spesielle lokale og nasjonale kvaliteter er tillagt vekt.

Nytt i denne revisjonen er at flere boliger og fritidsboliger er lagt ut som «LNF for spredt boligbebyggelse» og «LNF for spredt fritidsbebyggelse». I den sammenheng vises det til plandokumentets del 3B og del 3C, i tillegg er planbestemmelsene endret med tanke på forenkling.

Nå ved 3. gangs høring åpnes det ikke opp for innspill på nye utbyggingsområder.

 

Høring og offentlig ettersyn
Forslag til revidering av kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2028 legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Uttalelser og merknader til planforslaget sendes: Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, eller epost til postmottak@oyer.kommune.no innen 18.mai 2018.

Henvendelser vedrørende planforslaget kan rettes til:
Anita L. Vedum, tlf.: 612 68 163, e-post: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no  eller
Bente Moringen, tlf.: 612 68 164, e-post: bente.moringen@oyer.kommune.no 

Vedlegg:
Adresseliste
Særutskrft sak 17/18
Hovedkart/Plankart
Del 1. Bestemmelser
Del 2. Planbeskrivelse
Del 3A. KU - enkeltinnspill og samlet plan
Del 3B. KU - spredt bolig
Del 3C. KU - spredt fritid
Del 4. ROS-analyse
Endringer mellom 2 og 3 gangs offentlig ettersyn


Temakart:
- Vann
- Fare
- Støy
- Kultur
- Radar
- Regplan

 

 

201703 Reguleringsplan for Fakkelmannen - Varsel om oppstart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av regulering av Fakkelmannen i Øyer kommune. Planområdet ligger på vestsiden av Lågen ved Øyer sentrum.

Formålet med planen er å regulere området til LNFR-formål, vern av kulturmiljø eller kulturminne, der hensikten er å legge til rette for bevaring av Fakkelmannen. Det er også aktuelt å legge inn farseone for ras og skred. Gjennom en vedtatt reguleringsplan kan kommunen ekspropriere arealet iht. pbl § 16-2, eller grunneierne kan kreve innløsning av arealet etter pbl § 15-3.

Reguleringen skjer med utgangs punkt i forslaget til Kommuneplanens arealdel for Øyer kommune, der området rundt Fakkelmannen er avsatt til LNFR, men i tillegg omfattes av hensynssone for bevaring av kulturmiljø. I gjeldende arealdel fra 2000 er området avsatt til LNR2.  Øyer kommune mener at planforslaget ikke omfattes av Forskrift om konsekvensutredning og det er ikke utarbeidet planprogram etter Pbl § 12-9.

Spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan rettes til Øyer kommune v/ arealplanlegger Helge Haugan eller avd. leder plan ved Bente Moringen.
Innspill eller merknader sendes skriftlig til Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, innen 18.12.2017.


VEDLEGG:
Følgebrev