Planlegging

Planer på høring

Her finner du planer til offentlig ettersyn, samt varsel om oppstart og melding om vedtak

REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF3 OG BF5 - MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret  behandlet i møte 30.3.2017, sak 22/17. Følgende vedtak ble fattet:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for Haugan BF3 og BF5, med plankart datert 12.04.2016 og reguleringsbestemmelser sist revidert  13.3.2016, med rådmannens forslag til endringer i plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker etter vedtaket er mottatt.

Frist for å klage på vedtaket er 3 uker etter denne kunngjøring, jf. pbl § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle krav om erstatning/innløsning må settes fram senest tre år fra denne kunngjøring, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3.
Kunngjøring på kommunens hjemmeside 6.4.5017.

Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift av kst-sak 22/17
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Oversiktskart med gjeldende planer for området
Plan og profiler alle veger
Hellningskart
Merknad fra Per Nermo

201603 Reguleringsplan for Hamninga - Smørlykkja - UTBYGGINGSAVTALE - varsel om oppstart av forhandling

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles herved oppstart av forhandling til utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Hamninga-Smørlykja. Hamninga-Smørlykja er et boligområde innenfor områdeplanen for B12-områdene i Øyer kommune.  Merknader til forhandlingen bes sendt til Øyer kommune v/ rådmannen merket arkivsaknr. 16/1626 innen 1.5.2017.

Henvendelser vedrørende utbyggignsavtalen kan rettes til:
Anita L. Vedum, tlf.: 612 68 163, e-post: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no eller Helge Haugan, tlf 61268147, e-post: helge.haugan@oyer.kommune.no
 

OMRÅDEPLAN FOR H5 OG H6 I HAFJELL - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN

PLANID 201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i møte 15.12.2016, sak 124/16, legges områdeplan for H5 og H6 i Hafjell ut til ny høring.

Endringen fra forrige offentlig ettersyn er utvidelse av byggeområdene H5 d-f med om lag 20 daa, samt endring av plangrense.

Uttalelser sendes Øyer kommune v/rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, merket rett arkivsak nr.15/1599, innen 10.4.2017.

Plandokumenter:
- Følgebrev
-Særutskrift sak 124/16
- Plankart 1 a - plankart utvidede byggeområder H5d-f og redusert planavgrensning/planområde
- Plankart 1b - plankart med utvidet byggeområde for H5d-f og planavgres\nsning som opprinnelig plan ved tidligere behandling
- Plankart 1 c- planskisse/detaljplan for Bjørgesetra - ikke behandlet og heller ikke meldt oppstart av planarbeide
- KU-utredning for utvidede byggeområder H5d-f og redusert planområde

Dokumenter fra behandling i kommunestyret 15.12.2016
1. Plankart datert 29.11.2016
2. Reguleringsbestemmelser
3. Merknader i sammendrqag fra offentlig ettersyn
4. Planbeskrivelse
5. ROS-analyse
6. Helningskart

201507 Reguleringsplan for Haugan Vest - UTBYGGINGSAVTALE - offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for plan-ID 201507 – Reguleringsplan for Haugan Vest ut til 30 dagers offentlige

ettersyn. Merknader til forslaget bes sendt til Øyer kommune v/ rådmannen merket plan-ID nummer innen 19.2.2017.

 

Henvendelser vedrørende utbyggignsavtalen kan rettes til:

Anita L. Vedum, tlf.: 612 68 163, e-post: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no

 

Vedlegg:

Følgebrev

Forslag Utbyggingsavtale

REGULERINGSPLAN FOR MOSETERTOPPEN FB9 - MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret behandlet sak 104/16 i møte 24.11.2016. Følgende vedtak ble fattet:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for FB9 Mosetertoppen, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 5.8.2016, sist revidert 7.11.2016 med rådmannens forslag til endringer.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker etter vedtaket er mottatt.

 Frist for å klage på vedtaket er 3 uker etter denne kunngjøring, dvs. 22.12.2016, jf. pbl § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle krav om erstatning/innløsning må settes fram senest tre år fra denne kunngjøring, dvs. innen 1.12.2019, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3.


Vedlegg:

Følgebrev
Særuskrift kst-sak 104/16
Plankart

Regulereingsbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Herlningskart

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027 - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

Kommunestyret vedtok i møte 27.10.2016 i sak 89/16, med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14, å sende forslag til kommuneplanens arealdel 2016-2027 ut på 2. gangs høring. Planforslaget omfatter hele Øyer kommune med unntak av areal som inngår i planområdet for kommunedelplan for Øyer Sør. Plankart, planbestemmelser og 7 tematiske kartutsnitt er juridisk bindende dokumenter.

 

Plandokumentet
Plandokumentet består av flere deldokumenter, alle datert 15.11.2016:

Plankart
7 tematiske kartutsnitt
Del 1: Planbeskrivelse
Del 2: Bestemmelser og retningslinjer
Del 3A: Konsekvensutredning av enkeltinnspill og av samlet plan
Del 3B: Konsekvensutredning av evt. utlegging av eksisterende spredt boligbebyggelse med arealbruksformål «LNF for spredt boligbebyggelse - Nåværende»
Del 3C: Konsekvensutredning av evt. utlegging av eksisterende spredt fritidsbebyggelse med arealbruksformål «LNF for spredt fritidsbebyggelse - Nåværende»
Del 4: Risiko- og sårbarhetsanalyse

Planinnhold og mål
Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom ønsket fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og gir rammer for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan tillates.

Gjennom planrevisjonen ønsker Øyer kommune å oppdatere tidligere arealplan ihht. ny plan- og bygningslov og tydeliggjøre den arealpolitikken det ble lagt opp til ved forrige planrevidering, samt samordne bestemmelser og retningslinjer slik at disse blir sammenfallende i denne kommuneplanen og kommunedelplan Øyer sør.

I forbindelse med planutarbeidelsen er det lagt vekt på tilrettelegging for bolig- og næringsutbygging med vekt på gode og trafikksikre vegforbindelser til sentrum, skole og kollektivknutepunkt. Det er også lagt til rette for et variert tomtetilbud for fritidsboliger utenom arealet som inngår i kommunedelplan for Øyer sør. Hensynet til dyrka mark, god adkomst til fellesområder og nærfriluftsområder samt bevaring og vern av fjellet og andre naturområder med spesielle lokale og nasjonale kvaliteter er tillagt vekt.

Nytt i denne revisjonen er konsekvensvurdering av forslag om å legge boliger og fritidsboliger i LNF-områder som «LNF for spredt boligbebyggelse» og  «LNF for spredt fritidsbebyggelse». I den sammenheng vises det til plandokumentets del 3B og del 3C.

Høring og offentlig ettersyn

Forslag til kommuneplanens arealdel 2016-2027 legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker.
Det vil bli avholdt åpent møte/orientering om planforslaget. Tid og sted vil bli annonsert senere.

Planens saksdokumenter kan også sees på Øyer rådhus, samt Øyer og Tretten bibliotek.

Uttalelser og merknader til planforslaget sendes: Øyer kommune, Rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, eller epost til postmottak@oyer.kommune.no innen 12.januar 2017.

Henvendelser vedrørende planforslaget kan rettes til:
Anita L. Vedum, tlf.: 612 68 163, e-post: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no  eller
Helge Haugan, tlf.: 612 68 147, e-post: helge.haugan@oyer.kommune.no

Vedlegg:

Særutskrift fra behandling i kommunestyret 27.10.2016, sak 89/16
Alle plandokumentene er datert 15.11.2016

Plankart
Del 1- Planbeskrivelse
Del 2- Bestemmelser og retningslinjer
Del 3A- Konsekvensutredning av enkeltinnspill og av samlet plan
Del 3B- Konsekvensutredning av evt. utlegging av eksisterende spredt boligbebyggelse med arealbruksformål «LNF for spredt boligbebyggelse - Nåværende»
Del 3C- Konsekvensutredning av evt. utlegging av eksisterende spredt fritidsbebyggelse med arealbruksformål «LNF for spredt fritidsbebyggelse - Nåværende»
Del 4- Risiko og sårbarhetsanalyse7 tematiske kartutsnitt
Tematisk kartutsnitt nr. 1 – Sikringssoner vannverk/vassdrag
Tematisk kartutsnitt nr. 2 – Faresoner
Tematisk kartutsnitt nr. 3 – Støysoner og holdningsklasser til veg
Tematisk kartutsnitt nr. 4 – Kulturminner, kulturlandskap og kulturmiljø
Tematisk kartutsnitt nr. 5 – Sikringssone for værradar
Tematisk kartutsnitt nr. 6 – Reguleringsplaner som skal gjelde
Tematisk kartutsnitt nr. 7 – Friluftsliv og løypenett