Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 30. juni –25. august 2017 på følgende steder:

• Statens vegvesen, Regionvegkontoret, Industrigt 1, Lillehammer
• Øyer rådhus

Merknader til planprogrammet sendes innen 25. august 2017 til:

Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer
firmapost-ost@vegvesen.no

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til:

• Statens vegvesen: Kjersti Sollerud Meland, tlf. 62 55 37 61, kjersti.meland@vegvesen.no 
• Øyer kommune: Anita Lerfald Vedum, tlf. 61 26 81 63, anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no

 

Vedlegg:
Planprogram