Generelt

 Øyer har i lengre tid samarbeidet med nabokommuner om løsningen av oppgaver. GLØR, renovasjonsselskapet, er mest kjent og er blant de ledende i landet innen sitt felt. Øyer har i snart tjue år hatt brannvesen sammen med Lillehammer. I 2003 ble samarbeidet utvidet til å omfatte felles feievesen. Gausdal kommune har også i senere tid sluttet seg til samarbeidet.  Andre samarbeidsområder er miljørettet helsevern, overgrepsmottak, arkiv, revisjon og sekretariat for kontrollutvalg. 

3 - 1  samarbeidet

Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer utgjør Lillehammer-regionen. Prosjektet "3 - 1 - hva kan vi klare oss med en av?" har ført til konkrete samarbeidsløsninger på følgende felt: Innkjøp, ikt, landbruk, skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll, lønnsregnskap, kommuneregnskap, fakturering av krav og innfordring av statlige og kommunale krav. Kommunenes eget selskap Ikomm AS ivaretar drift og øvrig bistand på dataområdet. Felles landbrukskontor ligger i Gausdal og informasjon ligger på Gausdal kommunes hjemmesider. Fellesenheten skatt og innfordring (Kemneren i Sør-Gudbrandsdal) ligger i Øyer kommune og fellesenhet for lønn og regnskap, fakturering og regningsmottak/skanning ligger i Lillehammer kommune.

Helseregion Sør - Gudbrandsdal

For å møte samhandlingsreformen og framtidas krav innenfor helse- og omsorgstjenestene har kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu etablert et interkommunalt samarbeid under benevnelsen "Helseregion Sør - Gudbrandsdal". Det er gjennom samarbeidet utviklet en rekke fellestiltak, blant annet intermediærplasser, døgnplasser for øyeblikkelig hjelp og en interkommunal frisklivssentral.

Partnerskap med fylkeskommunen

Lillehammer-regionen har samarbeidet med Oppland fylkeskommune (OFK) i avtaleform siden 1999. Regionrådet består av ordførerne, en opposisjonspolitiker fra hver av kommunene og rådmannen i de tre kommunene. I tillegg deltar OFK i regionrådet. 

OFK inngår partnerskapsavtaler med regionene i fylket og andre større aktører, som bl.a. Høgskolen i Innlandet. 

Stillingen som regionkoordinator står for forberedelse og oppfølging av prioriterte regionale saker. Regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit har kontor i Fakkelgården på Storhove. 

De tre kommunene rullerer på lederskapet i regionrådet.