Regionalt samarbeid på ulike måter

Generelt

Interkommunalt samarbeid er ikke noe nytt. Øyer har i lengre tid samarbeidet med nabokommuner om løsningen av oppgaver. GLØR - renovasjonsselskapet er mest kjent, og blant de ledende i landet innen sitt felt. Øyer har i snart tjue år hatt brannvesen sammen med Lillehammer. I 2003 ble samarbeidet utvidet til å omfatte felles feievesen. Gausdal kommune vurderer nå å slutte seg til samarbeidet.  Andre samarbeidsområder er miljørettet helsevern, overgrepsmottak, arkiv, revisjon og sekretariat for kontrollutvalg. 

3 - 1  samarbeidet

Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer utgjør Lillehammer-regionen. Samarbeidet forsterkes over tid. Prosjektet "3 - 1 - hva kan vi klare oss med en av?" har ført til konkrete samarbeidsløsninger på følgende felt; innkjøp, ikt, landbruk, skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll, lønnsregnskap, kommuneregnskap, fakturering av krav og innfordring av statlige og kommunale krav. Kommunenes eget selskap IKomm AS ivaretar drift og øvrig bistand på dataområdet. Felles landbrukskontor ligger i Gausdal og informasjon ligger på Gausdal kommunes hjemmesider. Fellenenheten skatt og innfordring (Kemneren i Sør-Gudbrandsdal) ligger i Øyer kommune og fellesenhet for lønn og regnskap, fakturering og regningsmottak/skanning ligger i Lillehammer kommune.

Partnerskap med fylkeskommunen

Lillehammer-regionen har samarbeidet med Oppland fylkeskommune (OFK) i avtaleform siden 1999. Regionrådet består av ordførerne, en opposisjonspolitiker fra hver av kommunene og rådmannen i de tre kommunene. I tillegg deltar OFK i regionrådet. 

OFK inngår partnerskapsavtaler med regionene i fylket og andre større aktører, som bl.a. Høgskolen i Lillehammer. Partnerskapsavtalen med Lillehammer-regionen har en årlig ramme på 3,25 mill kr til prosjekter som støtter en regional utvikling.   Les mer under OFK sine sider. 

Stillingen som regionkoordinator står for forberedelse og oppfølging av prioriterte regionale saker. Regionkoordinator Anne Kirsti Ryntveit har kontor i Fakkelgården på Storhove. 

Øyer kommune har lederskapet i det regionale samarbeidet i 2010.