Tretten - Kontorbygg NAV

Sektor Familie og inkludering

Sektor Familie og inkludering (Famin) i Øyer kommune er en sektor som består av  følgende tjenester:

 • Enhet for arbeid- og aktivitet
 • NAV
 • Koordinerende enhet for barn og unge
 • Boligkonsulent
 • Barneverntjeneste
 • Psykisk helse- og rusarbeid
 • Flyktningetjeneste
 • Helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • Kriseteam
 • PP-tjeneste
 • TT-ordning, ledsagerbevis/parkeringsbevis

Enhet for arbeid og aktivitet  er lagt til Øyer arbeidsssenter.

Øvrige tjenester finnes i kontorbygget ved Tretten samfunnshus i Tretten sentrum.

Sektorleder for Familie og inkludering er Gerd Hvoslef.