Logo Kemnerkontoret

Skatt og innfordring

VELKOMMEN TIL KEMNEREN I SØR-GUDBRANDSDAL

Fra 1.1.2008 ble skatteoppkreverfunksjonen og ansvaret for innfordring av kommunale krav for Gausdal, Lillehammer og Øyer samorganisert. Samlokalisering skjedde i april 2008.

Fra og med 1. januar 2011 inngår også Nord-Fron kommune i felles kontor.

Leder av fellesenheten er Åsmund Skjeldnes, tidligere kemner på Lillehammer. Kontoret har tilsammen 16 stillinger.

Skatteoppkreveren  er felles skatteoppkrever for kommunen, fylkeskommunen, stat og folketrygd (skattekreditorene) og bokfører alle inn- og utbetalinger i det særskilte skatteregnskapet.

Vårt mål og ønske er at skatter og avgifter blir betalt innen de frister som gjelder.  Skatt er for de fleste et negativt ladet ord, men ved å betale skatter og avgifter bidrar vi alle til å finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Vi ønsker å framstå som brukerorienterte slik at publikum opplever oss som serviceinnstilte og at vi sammen kan løse felles oppgaver på en tilfredsstillende måte for begge parter innenfor gjeldende lovverk.

 
Gausdal                             6345 06 05222 

Konti for betaling av skatt:

Lillehammer                    6345 07 05014 
  Nord-Fron 6345 06 05168
Øyer                                   6345 06 05214   (Ibannummer foran kontonummeret 31)

(Swift NDEANOKK)

For elektroniske innbetalinger må en bruke kid, se www.skattetaten.no 

for kidberegning.