Om navnet Øyer

Norsk stadnamnleksikon har denne forklaringa på navnet Øyer: "Namnet må henge saman med øy - 'låglende ved vatn' (her Lågen). Forma "Øyer" er ei skriftform, som viser seg først kring 1500."

Om kommunevåpnet

Øyer kommunes våpen er: På grønn bunn en sølv hærder. Flagg med sølv hærder på grønn bunn, i kvadratisk form. Hærdera er en ring av tre - helst einer - som ble brukt til å feste og stramme et reip rundt ei bør eller over et lass. Mer overført har hærderas funksjon som feste, som et hjelpemiddel til å binde sammen, aktualitet som motiv for en kommune.

Om Øyer kommune

Øyer kommune består av to sogn, Øyer og Tretten. 1.1.2014 var det 5090 innbyggere i kommunen (SSB). Totalarealet er ca. 640 km2 hvorav ca. 20 km2 er vatn. Øyer er en betydelig jord- og skogbrukskommune. Jordbruksarealet (tall fra 2014) er 34.800 daa hvorav 25.000 daa er fulldyrket. Det produktive skogarealet er 177.000 daa, med en tilvekst på ca. 34.000 kbm. Utmarksarealet utgjør 374.000 daa. Antall gardsbruk i drift er ca. 160. Det er 1.100 melkekyr, 370 ammekyr og 3.400 vinterfôra sauer. Øyer har et sterkt produksjonsmiljø for smågris, og det er ca. 1.270 avlspurker og ungpurker. En teststasjon for storfe finnes også her. Flere større og viktige bedrifter foredler råvarer fra landbruket.

Tilleggsnæringer med grunnlag i landbruksressursene har de senere årene fått økende betydning. Ikke minst gjelder dette turistnæringen hvor området har gode naturlige forutsetninger og nærhet til markedet. Spesielt for Øyer er den store betydningen fjellet har. På 1960-tallet ble det dyrket store arealer på fjellet. Det medførte at ca. 1/3 av all dyrka mark ligger på fjellet. Spesielt for Øyer er også at en så stor del av kommunen er statsalmenning, store deler av fjellet på østsiden omfattes av almenningen. Det er staten som er grunneier, mens fjellstyret administrerer det meste av bruken av almenninga. Men i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994 tok reiselivsutbygginga av for fullt. Hafjell Alpinanlegg har lagt grunnlaget for en storstilt utbygging av både "varme" og "kalde" senger i den sørlige delen av bygda. De senere årene er Hafjellområdet også utviklet som sommerdestinasjon med vekt på terrengsykling.

Øyer Gjestegård var den første etableringa i den store reiselivsutbygginga i kommunen. Senere har hoteller, leiligheter, storhytter og mange private hytter kommet til. Det er ca 18.000 private senger (kalde senger) og 5.000 kommersielle senger (varme senger). I tilknytning til Øyer Gjestegård - Hafjell Hotel & Apartments, ligger Lilleputthammer, et flott aktivitetssted for familier. Hunderfossen Familiepark - som riktignok ligger i Lillehammer kommune - setter Øyer i en spesiell situasjon med både en stor vinter- og sommerattraksjon.

Kommunen har mange ulike aktivitetstilbud knyttet opp både mot reiselivet og mot kommunens egne innbyggere. Det er idrettsanlegg både i Øyer og på Tretten. og det er idrettshaller i begge sogn. Det er 4 lysløyper i kommunen, ved Tretten idrettshall, i Musdal som også er skiskytterløype, på Granrudmoen og på Lisetra.