Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å skaffe midlertidige mottaksplasser til asylsøkere. Fordi tilstrømningen av flyktninger til Norge har vært så stor, er det ikke lenger kapasitet til å ta imot alle asylsøkerne ved de ordinære transittmottakene.

I Øyer har UDI inngått avtale om akuttinnkvartering med to private aktører; Hornsjø høyfjellshotell og Sølvskottberget.

Hornsjø har vært i drift som mottak for akuttinnkavrtering siden midten av oktober og har for tiden ca 130 asylsøkere boende. Sølvskottberget forventes å skulle ta imot asylsøkere i løpet av uke 47, og skal kunne ta imot ca 180 asylsøkere.

Akuttinnkvartering innebærer i utgangspunktet opphold i noen dager eller uker, men pga. at mottaksapparatet er sprengt blir det lengre opphold.

Øyer kommune har ansvar for å vurdere om bygningsmassen kan brukes til akuttinnkvartering ihht. de lover og forskrifter som gjelder, og skal blant annet ta stilling til eventuell bruksendring og stille krav til brannsikkerhet. I tillegg har kommunen ansvar for å gi akutt helsehjelp, følge opp gravide og eventuelt barnevernstjenester. Øyer kommune mottar tilskudd fra staten til disse oppgavene.

Mer informasjon om asylmottak og akuttinnkvartering ligger på UDI sin hjemmeside: www.udi.no/asylmottak