Barn og unges representants ansvars- og virkeområde omfatter alle forhold knyttet til plansaker.

  • Barn og unges representant skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.
  • Barn og unges representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser ivaretas i den kommunale planleggingen.

Barn og unges representant er Hilde Odden Rom fra Kulturtjenesten; e-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no

Retningslinjer for barn og unges representant.