Smittevernveilederen for barnehager har bestemmelser om at gruppene i barnehagen skal holdes adskilt så lenge barnehagene er på gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at de ansatte på ulike avdelinger kan hjelpe hverandre i enkelte tilfeller når det er behov, men de skal i utgangspunktet tilhøre sin egen gruppe. Dette gjør at barnehagene ikke kan slå sammen avdelingene på samme måte som før om morgenen og ettermiddagen.

Alle barn skal i utgangspunktet få et ordinært tilbud i barnehagen, men reduksjon i åpningstid kan innføres om det er nødvendig for å oppfylle smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det har i barnehagene vært høyt sykefravær over tid og det er vanskelig å få tak i vikarer. Det er viktig for oss at barna står i fokus og det er viktig at de har kjente og trygge voksne rundt seg. For å sikre forsvarlig drift og for å bruke personalressursene på best mulig måte reduseres åpningstiden i de kommunale barnehagene i Øyer til 07.00 – 16.00. Dette er en åpningstid på ni timer. Dersom åpningstida strekkes lenger, blir bemanningen på morgenen og ettermiddagen for dårlig. Da blir det vanskelig å ivareta sikkerheten og kvaliteten for barna, og også de ansattes arbeidsmiljø. Dette er hensyn som veier tungt.

Redusert åpningstid vil i første omgang gjelder fra torsdag 16.desember til onsdag 12.januar.

Vi har full forståelse for at kortere åpningstid kan bli krevende for mange av dere og vi håper at vi er tilbake til normalen om ikke altfor lenge.

Mvh

kommuneledelsen