Utvalg for plan og miljø vedtok i møtet 15. februar å legge forslag til Beitebruksplan for Øyer kommune 2022-2026 ut til offentlig ettersyn. Planforslag med vedlegg finner du på denne siden. 

Innspill til beitebruksplanen sendes postmottak@oyer.kommune.no innen 21.mars.

Beitebrukskart Øyer kommune besetningsområder sau

Beitebrukskart Øyer kommune sau

Beitebrukskart Øyer kommune storfe

Beredskapsplan for beitelag i LREG

Regler for beitebruk i Øyer statsallmenning

Beitebruksplan Øyer 2022-2026