Øyer kommune vedtok i sin planstrategi 2020-2023 at Beitebruksplanen skulle revideres i 2021 – som en temaplan. Plan- og miljøutvalget vedtok å varsle oppstart av planarbeidet i møte 16.02.21. Det kom en uttalelse til oppstartsvarselet. Styret i Øyer beite- og gjetelag spilte inn at NIBIOs beitekartlegging bør legges til grunn når beitekapasiteten/beitebehovet skal vurderes i revidert plan, og at nedbygging av beiteområder (spesielt hytteutbygging) og aktivitet som følger av dette (sykkelløyper/skiløyper/økt menneskelig trafikk i beiteområdene) bør få en større plass og konsekvensene av dette bør gjøres tydeligere enn i gammel plan.