Som ledd i oppfølgingen av klimahandlingsplanen har fagenhet for kulturarv ansvaret for å gjennomføre prosjektet Klimagevinst ved istandsetting og bruk av bygninger framfor riving og nybygg. Kortnavnet for prosjektet er BEVAR BYGG - BEVAR KLIMA. Mest sentralt i prosjektet står en rekke case-studier for å gjøre klimagassberegninger ut fra ulike alternativer for bygnings-oppgradering mht. bruksvennlighet og energistandard. For private bygninger tenker vi å tilby eierne enøk-veiledning og arkitektbistand som ledd i studien. Et viktig poeng er å se på hva det betyr i klimasammenheng å oppgradere og ta vare på bygningsarven framfor riving/nybygging som alternativ. Når vi snakker om bygningsarv i denne sammenhengen, omfatter den både verneverdige og ikke verneverdige bygninger slik de vurderes i dag.

Statens kartverk samler data fra kommunene om endringer (herunder riving og nybygging) i antall bygninger av ulike kategorier. Disse dataene vil sammen med resultater av case-studiene danne mye av grunnlaget for beregning av klimaeffekter av ulike scenarier for de forskjellige kategoriene. Beregningene vil bli presentert for fylket samlet og for den enkelte kommune. Dette er bygningskategoriene som statistikken omfatter, og som er viktig å ha i mente når det skal velges objekter for case-studier:

 • Enebolig
 • Tomannsbolig
 • Rekkehus, kjedehus og andre småhus
 • Boligblokk
 • Bygning for bofellesskap
 • Hytter, sommerhus o.l.
 • Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig
 • Industri- og lagerbygning
 • Landbruksbygning
 • Kontor- og forretningsbygning
 • Samferdsels- og kommunikasjonsbygning
 • Hotell- og restaurantbygning
 • Undervisnings-, kultur- og forskningsbygning
 • Helsebygning
 • Fengsels-, beredskapsbygning mv.

Vi ønsker innspill på egnede objekter. Bygningsmiljøer som består av flere typer bygninger kan være interessant. De fleste case-studiene vil imidlertid gjelde enkeltbygninger. Både offentlig og privat eide bygg er interessant. Vi ønsker ikke å bruke objekter der det pågår strid om framtidig skjebne. Vi ønsker i utgangspunktet heller ikke objekter eller områder som har vernestatus – her forventes jo at det ikke skal skje store endringer.

De bygninger og miljøer som skal studeres, bør ikke være for spesielle. Det er viktig at de kan representere viktige kategorier innenfor bygningstyper og bygningsmiljø slik at beregninger gjort i case-studiene kan ha gyldighet for en større masse. For landbrukstilknyttet bebyggelse er det spesielt interessant å se på hele tun som består av våningshus og driftsbygninger.

Det er viktig at bygningseier er positiv til at bygningen studeres nærmere og til eventuell oppmerksomhet knyttet til resultatene av arbeidet. Det er en viktig del av prosjektet å drive
holdningsskapende arbeid og drive aktiv formidling av resultatene av studiene.

 

Har du en bygning som kan være interessant?

Innspill sendes hilde.odden.rom@oyer.kommune.no innen 22.11.2019.

Innspillet må inneholde adresse, type hus, byggeår og om det er behov for enøktiltak. I tillegg ønskes et par bilder.