Boplikt inntreffer ved konsesjonsfri overdragelse innen familien for bebygde landbrukseiendommer som har mer enn 35 daa dyrket og overflatedyrket jord eller mer enn 500 daa produktiv skog. Dette kalles «den lovbestemte boplikten».

Dersom en overtar en odelseiendom eller en landrukseiendom med boplikt og en ikke har mulighet til å flytte til eiendommen innen ett år og bo der i 5 år, må erverver søke om konsesjon.

Eiendommen er bebygd når den har en bygning som er eller har vært brukt til helårsbolig. Hvis dette ikke er tilfelle, er det ikke boplikt på en landbrukseiendom uansett hvor stor den er. En eiendom regnes som ubebygd når bebyggelsen er ubrukelig på grunn av alder eller forfall.

De som kjøper en landbrukseiendom på det åpne markedet må søke konsesjon dersom eiendommen er på mer enn 35 daa dyrket mark eller er over 100 daa totalt. Ved behandling av konsesjonssøknader skal kommunen vurdere om det ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet er påkrevd å stille vilkår om boplikt. Erverv av en landbrukseiendom kan derfor medføre vilkår om boplikt selv om det er mindre enn 35 daa dyrkamark eller 500 daa produktiv skog.

Øyer kommune har innført null-konsesjon for bebygde eiendommer i del av kommunen som er omfattet av kommunedelplan Øyer sør. Innenfor dette området må alle som skal kjøpe eiendom som er eller har vært brukt til helårsbolig, søke om konsesjon dersom eiendommen ikke skal brukes som helårsbolig.

Driveplikten for jordbruksarealene og varer hele brukertiden. Ny eier må innen ett år ta stilling til om en vil drive eiendommen selv, eller leie bort jordbruksarealene.

Der driveplikten oppfylles ved bortleie, er kravet 10 års leieavtale som er uoppsigelig fra eiers side. Eier må sende kopi av leieavtalen til kommunen. 

 

 
 

Dersom en overtar en odelseiendom eller en landrukseiendom med boplikt og en ikke har mulighet til å flytte til eiendommen innen ett år og bo der i 5 år, må erverver søke om konsesjon.