Boplikt inntreffer ved konsesjonsfri overdragelse innen familien for bebygde landbrukseiendommer som har mer enn 35 daa dyrket og overflatedyrket jord eller mer enn 500 daa produktiv skog. Dette kalles «den lovbestemte boplikten».

Eiendommen er bebygd når den har en bygning som er eller har vært brukt til helårsbolig. Hvis dette ikke er tilfelle, er det ikke boplikt på en landbrukseiendom uansett hvor stor den er. En eiendom regnes som ubebygd når bebyggelsen er ubrukelig på grunn av alder eller forfall.

De som kjøper en landbrukseiendom på det åpne markedet må søke konsesjon dersom eiendommen er på mer enn 35 daa dyrket mark eller er over 100 daa totalt. Ved behandling av konsesjonssøknader skal kommunen vurdere om det ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet er påkrevd å stille vilkår om boplikt. Erverv av en landbrukseiendom kan derfor medføre vilkår om boplikt selv om det er mindre enn 35 daa dyrkamark eller 500 daa produktiv skog.

Driveplikten for jordbruksarealene og varer hele brukertiden. Den kan også oppfylles ved kontraktfestet 10 års leieavtale. Det er ikke krav om at arealet skal være økonomisk drivverdig.

Dersom en overtar en odelseiendom eller en landrukseiendom med boplikt og en ikke har mulighet til å flytte til eiendommen innen ett år og bo der i 5 år, må erverver søke om konsesjon.

Ved tinglysing av en eiendom må det enten foreligge en egenerklæring om konsesjonsfrihet attestert av kommunen eller tillatelse fra kommunen (konsesjon)  til å kjøpe av eiendommen.

Øyer kommune har innført null-konsesjon for eiendommer i et område som strekker seg langs Lågen fra Navet til Jevne og opp "Haugsgutua" og derfra langs fylkesvegen til Nermo og tilbake til Navet. Innenfor dette området må alle som skal kjøpe eiendom  som er eller har vært brukt til helårsbolig,  søke om konsesjon dersom de ikke vil bruke eiendommen som helårsbolig.

Gausdal kommune  har også innført null-konsesjon for eiendommer i tettstedet ved Segalstad Bru, Svingvoll, Forset og Follebu. Ved erverv av eiendommer i disse områdene som har vært benyttet til helårsbolig,  må en søke om konsesjon dersom en ikke har planer om å beytte eiendommen til helårsbolig.