I kommunens bolig Furuvegen 27 i Øyer, er det planlagt at det fra høsten skal bo 5 enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Alle 5 skal gå på skole i Lillehammer. Boligen/bofelleskapet skal være døgnbemannet. Det har vært avholdt informasjonsmøte med naboene til Furuvegen 27, og alle var opptatt av å bidra til et godt naboskap. Svein Gisle Nystrøm er ansatt som leder for bofelleskapet.

Ellers er det bosatt to enslige fra Sudan i kommunen og to til er ventet med det første. I tillegg kommer en fra Eritra. I juni bosettes en familie på 4 fra Syria. Det gjenstår da bosetting av 10 personer, enslige eller familie, dette vil trolig skje utover høsten.