Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggesøknad

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Det er mye du kan gjøre uten å måtte søke byggetillatelse. Blant annet kan du sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Her er en oversikt over byggetiltak du ikke trenger å søke kommunen om tillatelse til å utføre.

  • mindre, frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse
  • frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i første punkt, som oppføres på bebygd eiendom, og som verken skal brukes til beboelse eller annet varig opphold, og som ikke underbygges med kjeller
  • mindre, frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder
  • mindre tiltak i eksisterende byggverk
  • mindre tiltak utendørs
  • mindre terrasser som henger sammen med bygningen
  • fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse
  • andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten

Du som eier bygget, må selv passe på å følge regelverket.

Vær spesielt oppmerksom på:

  • at tillatt utnyttelsesgrad og regelen om minst fire meters avstand til nabogrensen ikke overskrides.
  • at du ikke er nærmere enn 30 meter fra et jernbanespor ( i så fall må du få tillatelse fra Bane NOR).

Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

 

 

 

Målgruppe

 

 

 

Kriterier/vilkår

Tiltaket må ikke føre til fare eller ulempe for omgivelsene. Det skal ikke være i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Er du i tvil om byggetiltaket oppfyller vilkårene, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du er selv ansvarlig for at byggetiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

 

 

 

Pris for tjenesten


All saksbehandling tilknyttet byggesaker er ilagt gebyr. Disse vedtas årlig av kommunestyret og skal dekke kommunens kostnader tilknyttet saksbehandling og kontroll etter selvkostprinsippet. Disse gebyrene finner du i kommunens gebyrregulativ.

 

 

 

 

 

Partnere


 

 

 

aaa

Lover og forskrifter

Se 
Plan- og bygningsloven § 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Jernbaneloven § 10 Byggegrenser under, over og langsjernbanen

Lover

Jernbaneloven
Plan- og bygningsloven
Plan og bygningsloven

Forskrifter

Byggesaksforskriften (SAK 10)

Godkjenningsforskriften etter PLB

Saksbehandling og kontroll

Teknisk forskrift

Veiledning til saksbehandling og kontroll

Veiledning til teknisk forskrift

Retningslinjer

Veiviser - Endre bruken av et rom

___

Skjema

Skjema

Du kan finne alle nødvendige skjemaer til en byggesak ved å følge lenken til  Fagmann.no  - http://fagmann.no/go/skjemaer

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende

Søknaden sendes til

Øyer kommune, Tingberg, 2636 Øyer

Saksbehandling

Saksbehandling

Saksbehandling følger bestemmelsene i forvaltningsloven og saksbehandlingsforskriften. Det som oftest forsinker en sak er ufullstendige søknader og søknader som krever innhenting av opplysninger fra andre forvaltningsorganer og søknader som er i strid med en planbestmmelse. Det er derfor viktig å levere inn en komplett søknad. Dersom man er i tvil alt er riktig, så bør man ta kontakt med kommunen for en avklaring.

Dersom det er nødvending å sende inn en søknad om dispensasjon forutgående for byggesaksbehandlingen, noe som er nødvendig når et tiltak er i strid med en planbestemmelse, så vil samlet saksbehandlingstid lett komme opp i 3 måneder.

Saksbehandlingstid

Normalt 3 uker for "enkle tiltak", dvs ett trinns behandling og meldingssaker.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne det. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Tekniske tjenester
Telefon:61268100
Postadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Besøksadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-08-20 11:03