Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggesøknad

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Det er mye du kan gjøre uten å måtte søke byggetillatelse. Blant annet kan du sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Her er en oversikt over byggetiltak du ikke trenger å søke kommunen om tillatelse til å utføre.

  • mindre, frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse
  • frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i første punkt, som oppføres på bebygd eiendom, og som verken skal brukes til beboelse eller annet varig opphold, og som ikke underbygges med kjeller
  • mindre, frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder
  • mindre tiltak i eksisterende byggverk
  • mindre tiltak utendørs
  • mindre terrasser som henger sammen med bygningen
  • fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse
  • andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.

 

 

 

Målgruppe

 

 

 

Kriterier/vilkår

Selv om du slipper å søke er det ditt ansvar å følge regelverket og kommunens reguleringsplaner.

De nøyaktige reglene for hva du kan bygge uten å søke finner du i

  • plan- og bygningsloven § 20-5
  • byggesaksforskriften § 4-1.

 

 

 

Pris for tjenesten


All saksbehandling tilknyttet byggesaker er ilagt gebyr. Disse vedtas årlig av kommunestyret og skal dekke kommunens kostnader tilknyttet saksbehandling og kontroll etter selvkostprinsippet. Disse gebyrene finner du i kommunens gebyrregulativ.

 

 

 

 

 

Partnere


 

 

 

aaa

Lover og forskrifter

Se 
Plan- og bygningsloven § 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Jernbaneloven § 10 Byggegrenser under, over og langsjernbanen

Lover

Jernbaneloven
Plan- og bygningsloven
Plan og bygningsloven

Forskrifter

Byggesaksforskriften (SAK 10)

Godkjenningsforskriften etter PLB

Saksbehandling og kontroll

Teknisk forskrift

Veiledning til saksbehandling og kontroll

Veiledning til teknisk forskrift

___

Skjema

Skjema

Du kan finne alle nødvendige skjemaer til en byggesak ved å følge lenken til  Fagmann.no  - http://fagmann.no/go/skjemaer

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende

Søknaden sendes til

Øyer kommune, Tingberg, 2636 Øyer

Saksbehandling

Saksbehandling

Saksbehandling følger bestemmelsene i forvaltningsloven og saksbehandlingsforskriften. Det som oftest forsinker en sak er ufullstendige søknader og søknader som krever innhenting av opplysninger fra andre forvaltningsorganer og søknader som er i strid med en planbestmmelse. Det er derfor viktig å levere inn en komplett søknad. Dersom man er i tvil alt er riktig, så bør man ta kontakt med kommunen for en avklaring.

Dersom det er nødvending å sende inn en søknad om dispensasjon forutgående for byggesaksbehandlingen, noe som er nødvendig når et tiltak er i strid med en planbestemmelse, så vil samlet saksbehandlingstid lett komme opp i 3 måneder.

Saksbehandlingstid

Normalt 3 uker for "enkle tiltak", dvs ett trinns behandling og meldingssaker.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne det. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Tekniske tjenester
Telefon:61268100
Postadresse:Postboks 4 2637 ØYER
Besøksadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER

Andre opplysninger

Oppdatert:2022-07-27 14:08