Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Arealoverføring
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandling av byggavfall
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Betaling av skatt og kommunale avgifter
Bibliotek
Bolig - bygging av ny
Boplikt ved kjøp av eiendom
Bostøtte
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggesøknad
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendom - kjøp i områder med boplikt (nedsatt konsesjonsgrense)
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for omsetning
Forhåndskonferanse
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi

G
Gjødsling av skog - tilskudd
Gravferd
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Leirskole og skoleturer
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matrikkel - retting
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgslønn
Opplæring for beboere i asylmottak
Opplæring for elever med hørselshemming
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt - skilt langs vei
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukere - tiltak

S
Salgsbevilling alkohol
Samlivskurs
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Sikring og rehabilitering av bygg
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljø - Det fysiske miljøet
Skolemiljøet - mobbing
Skoleskyss
Skolestart
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminalpleie i hjemmet
Tidligpensjon for jordbrukere
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp