Institusjonstjenesten er delt inn i enheter etter pasientenes funksjonsnivå. Målet er at pasienter og pårørende skal føle seg trygge og bli tatt vare på. Primærsykepleie er innført. Serviceerklæring finner du under i boksen til høyre.

Disse enhetene består av rehabiliteringsenhet og pleie- og omsorgsenheter.

Sjukeheimstilbudet er lovregulert og omfatter:

 • Nødvendig hjelp til personlig hygiene.
 • Måltider.
 • Medisiner/ medisinsk forbruksmateriell.
 • Legetilsyn.
 • Tannhelsetjeneste.
 • Fotpleie.
 • Ergo- og fysioterapi.
 • Sosiale aktiviteter.

KORTTIDSPLASS INSTITUSJON

Kortidsplass institusjon her følgende varianter:

 • VANLIG KORTTIDSOPPHOLD
   
 • REHABILITERINGSPLASS INSTIUTSJON er  for opptrening av f.eks etter skade / sykdom / sykehusinnleggelse / avlastning og pleie- og omsorg ved livets slutt. Avdelingens arbeidsform er å legge tilrette for pasientenes egeninnsats og motivere til aktivitet under oppholdet.
   
 • AVLASTNING INSTITUSJON er
   
 • INTERMEDIÆR PLASS tilbyr vi ved Lillehammer helsehus.

LANGTIDSPLASS INSTITUSJON

LANGTIDSPLASS I INSTITUSJON er et behandlings- og botilbud ved Øyer helsehus, med heldøgns pleie- og omsorg. Det legges vekt på individuell tilrettelegging i forhold til:

 • Personlig hygiene
 • Tilrettelegging av måltider
 • Hjelp til å stå opp og legge seg
 • Toalettbesøk
 • Sårbehandling
 • Forbygge komplikasjoner
 • Smertebehandling
 • Observasjon av sykdomsutvikling
 • Oppfølging og observasjon av medikamentell behandling
 • Tilsynslege.

HVEM KAN SØKE TJENESTEN?

Alle kan søke sjukeheimsplass uansett alder.

En forutsetning for at plass tildeles er at det ikke er mulig å gi hensiktsmessige tjenester i eget hjem.
Endret pleie- og omsorgsbehov kan gi grunnlag for:

 • Utskrivning til hjemmet.
 • Overflytting til annen avdeling eller til annen helseinstitusjon

HVORDAN FÅ TJENESTEN?

 Søknadsskjema finner du på en link under vedlegg eller ved henvendelse til:

Hovedregelen er at søkeren selv må skrive under søknaden.

PRIS

Pris beregnes ut fra hver enkelts inntekt. (Rundskriv I-47/98, vederlag for opphold i institusjon m.v.)
Gjelder ikke formue.

SAKSBEHANDLING / KLAGEADGANG.

Det fattes vedtak i tiltaksmøte i kommunen. Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
Klagen sendes til Pleie- og Omsorgstjenesten. På en eventuell anke er klageinstansen er Fylkesmannen.