Kontaktinfo

Demenskoordinator  

Demenskoordinators funksjon

 • Er kontaktperson for personer med demens og deres pårørende.
 • Bidra til økt åpenhet og kunnskap om demenssykdom.
 • Bistå med kartlegging og utredning ved mistanke om demenssykdom.
 • Bistå personer med demenssykdom og deres pårørende i ulike faser i sykdomsforløpet.
 • Koordinere tilbud og tjenester til pasienter og pårørende som er rammet av demenssykdom.

Hva kan demensteamet bidra med?

 • Gi råd og veiledning til personer med demens og pårørende.  
 • Bistå fastlege i basal utredning av demenssykdom.  
 • Samarbeide med fastlege og eventuelt spesialisthelsetjeneste om kartlegging og oppfølging av personer med demens og pårørende.  
 • Informere om aktuelle tjenestetilbud i kommunen.
 • Bistå med søknad om helsetjenester og hukommelseshjelpemidler.  
 • Koordinering og samarbeid med aktuelle tilbud/tjenester i kommunen.
 • Samarbeid med Nasjonalforeningen Øyer demensforening.
 • Behjelpelig med å søke omsorgslønn til pårørende.

Hvilke tilbud har Øyer kommune for personer med demens?

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Avlastningstilbud  
 • Rullerende opphold
 • Korttids- og langtidsopphold i institusjon  
 • Døgnbemannet omsorgsbolig
 • Skjermet enhet for personer med demens på sykehjemmet  
 • Dagtilbud til personer med demenssykdom  
 • Matombringing  
 • Støttekontakt  
 • Pårørendeskole