Øyer kommunestyre vedtok den 25. februar en endring i forskriften om ekstraordinær båndtvang, vedtatt av formannskapet den 16. februar 2021. Ekstraordinær båndtvang gjelder i områder under 850 meter over havet. Det er gitt dispensasjon for kvote-/lisensjakt med egnet jakthund. Ekstraordinær båndtvang gjelder fra 16. februar til 1.april 2021, da ordinær båndtvang etter hundeloven gjelder. 
Kommunen gjør oppmerksom på at båndtvang likevel gjelder for områdene definert i Forskrift om hundehold for Øyer.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Øyer kommune

Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Øyer kommune 16.02.2021 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f). 

§ 1. Formål: Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune fra 16. februar for områder opp til 850 meter over havet. Alle hunder i disse områder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Dette for å beskytte viltet.

§ 2. Virkeområde: Denne forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste, hunder under trening for slik tjeneste og hunder i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt. 

§ 3. Hund som løper løs: Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løs hund skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den leveres til politi. 

§ 4. Dispensasjon: Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen. 

§ 5. Straff: Overtredelser av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser. 

§ 6. Ikrafttredelse og varighet: Forskriften trer i kraft fra og med 16.februar 2021 og gjelder inntil videre, dog ikke lengre enn til 1.april 2021, hvor ordinær båndtvang etter hundeloven gjelder. 

§ 7. Klageadgang: Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI.