Øyer kommune har i august 2021 fått tildelt ytterligere kr. 675.000,- i ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19.
Bedrifter innen reiselivet og tilliggende næringer prioriteres i tildeling av tilskudd, basert på følgende Hovedbransje NACE-koder:

49392   Turbiltransport
55101   Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
56101   Drift av restauranter og kafeer
56301   Drift av puber
82300   Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
77210   Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
55202   Drift av ferieleiligheter
55300   Drift av campingplasser og turisthytter
79901   Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
79902   Guider og reiseledere
79903   Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
85510   Undervisning innen idrett og rekreasjon
93291   Opplevelsesaktiviteter
41000 - Oppføring av bygninger
42000 - Anleggsvirksomhet
43000 - Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Følgende prioriteres
Virksomheter som ikke har nådd opp til de statlige ordningene
Virksomheter som har hatt stor omsetningssvikt under pandemien
Virksomheter som har negativt driftsresultat på grunn av store svingninger i råvarepriser
Tiltaket skal fremme økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt i Øyer kommune
Bidra til å redde arbeidsplasser og skape nye
Virksomheten må ha forretningsadresse i Øyer kommune.

Maksimalt tilskudd:
Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr. 100.000,-pr. virksomhet.
Søknad sendes inn via www.regionalforvaltning.no  - Øyer kommune - Kommunal Covid-19 kompensasjonsordning 2021
Søknadsfrist 29. oktober 2021.