Det skal tildeles nye løyver for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer kommune for perioden 2021 – 2024.

Iht § 5 a i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag kan kommunen gi tillatelse til fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg leiekjøring med snøscooter. Slik leiekjøring gjelder bl.a transport mellom bilveg og hytte, tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede, transport av ved og ved transport etter dispensasjon i medhold av forskrifts § 6. 

Begrunn søknaden og angi hvilket område søknaden gjelder, erfaring, tidligere praksis med snøscooterkjøring og arbeidssituasjon og fleksibilitet i forhold til å påta seg kjøring.

Søknaden kan sendes per post: Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller per e-post: postmottak@oyer.kommune.no

Spørsmål ang. ordningen kan rettes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
E-post: Landbrukskontoret@gausdal.kommune.no 
Telefon: 61 22 44 00.