UDI har besluttet å opprette en særskilt bo- og omsorgsløsning på Sølvskottberget. De har inngått avtale med det private firmaet Heimta AS til å ivareta driften, etter å ha gjennomført en offentlig anskaffelse. Avtalen ble inngått midt i juli. Utlysning av den offentlige anskaffelsen skjedde i februar 2018, og er tilgjengelig på Doffin.no. UDI fikk 10 tilbud.

Før avtalen ble inngått, ble det gitt en orientering til rådmann og ordfører om at Heimta AS ville legge inn et tilbud på Sølvskottberget. Denne orienteringen var unntatt offentlighet så lenge leverandør ikke var valgt.

Formannskapet ble orientert 15. mai. Du finner protokollen fra møtet her.

Ville kommunen kunne endret resultatet av UDIs offentlige anskaffelse ved å si at dette ville vi ikke ha? Nei, sier UDI. - Fremgangsmåten ved opprettelse er politisk besluttet og må følge Lov om offentlige anskaffelser. UDI kan få tilbud om mottak «hvor som helst». Kommuner har ikke vetorett, – saken er drøftet i Stortinget. Norge har undertegnet flyktningkonvensjonen, og ifølge Utlendingsloven har asylsøkere rett til innkvartering.

Åpnet informasjonsmøte på Sølvskottberget 15. august

Det har gjennom sommeren vært løpende kontakt mellom nabogruppen og administrasjonen knyttet til etableringen. Naboer/nabogruppen er definert til å være fra Bergum i Midtbygda til Kristian Mæhlum Mekaniske verksted i Nordbygda. Talspersoner for gruppen er Gunhild og Harald Eikerol, samt Frans Erik Kvam.

Nabogruppen ble oppfordret til å komme med sine spørsmål før det åpne informasjonsmøte 15. august. Ønsker du å lese mer om innspillene fra nabogruppen, finner du dokumentet her.

Varaordfører Mari Botterud ledet møtet.

UDI sine lysark som ble brukt på møtet finner du her.

Politiet sine lysark finner du her.

Heimta AS holdt en muntlig orientering, det samme gjorde rådmannen og kommuneoverlegen.

Spørsmål som kom frem under møtet ble besvart fortløpende.

Det er ikke skrevet referat fra møtet.

Spørsmål til ordfører med kopi til kommunestyrets medlemmer ble besvart 6. august 2018

Mail til kommunestyrets medlemmer med spørsmål fra Marthe Lang Ree, samt svar fra ordføreren finner du her.

Formannskapsmøte 21. august.

Saken ble satt på dagsorden til Formannskapsmøte 21. august. Ordføreren holdt en orientering om etableringen, samt besvarte spørsmålene som var kommet inn til møtet fra Marthe Lang-Ree. Orienteringen finner du her, og svarene på spørsmålene finner du her.

Kommunestyremøtet 30. august

Orienteringen fra Ordfører i kommunestyremøtet, finner du her.

Protokollen fra møtet finner du her.

Du kan og se på arkiv 30. august på web TV, da kommunestyremøtet er filmet.

Arkiv Web TV finner du her.

Videre arbeid

Månedlige samarbeidsmøter, kommunen ved rådmann, ordfører, UDI, Heimta AS og politiet.

Løpende og god kontakt og dialog mellom fagavdelingene i kommunen og Heimta AS, UDI og politiet.

Risiko og sårbarhetsanalyser(ROS)

Løpende arbeid, - hvert fagområde har sine analyser.

En ROS-analyse gjelder bl.a. brann, bygning, folkehelse, transport, barn/unge, tekniske tjenester og infrastruktur.

Et kapittel i denne vil gjelde naboenes risiko og sårbarhet. Egen gruppe etter initiativ fra politiet, som har med 2 representanter, Øyer kommune deltar med 2 (kommuneoverlegen og sektorleder plan), og 2 fra Heimta AS. Deltakere fra nabogruppa: Harald Eikerol, Mona Svegården og Frans Erik Kvam.

Løpende rapportering i kommunestyret fremover høsten.