Øyer kommune har et høyt trykk på utbygging. Forestående rullering av kommunedelplanen for Øyer sør, samt utvidelse av E6 inn mot sentrum, gir kommunen og avdelingen en unik mulighet til fremtidsrettet utvikling for hele Øyersamfunnet.  Fagleder for planarbeidet har en sentral rolle i dette viktige arbeidet.

Fagleder plan/ Arealplanlegger vil ha følgende hovedarbeidsfelt:

 • Fagleder er ansvarlig for kommunens planforum og klargjøring av saker for Planutvalget.

 • Fagleder er oppdragsleder for kommunens løpende portefølje av plansaker:

  • Fordeling og oppfølging av saker/saksbehandling

  • Rapportering, ressursplanlegging, innspill til budsjett og handlingsplan innen ansvarsområdet.

 • Ansvarlig for saksbehandlingens faglige kvalitet, herunder utarbeidelse av prosedyrer, systemer/digitalisering, kompetanseplaner o.l.

 • Utarbeidelse av kommunale arealplaner, planstrategi og regionale strategier.

 • Saksbehandling av kommunale og private reguleringsplaner.

 • Utarbeidelse og oppfølging av kommunale utbyggingsavtaler og andre kommunale planoppgaver.

 • Behandling av dispensasjonssaker.

 • Andre arealforvaltningsoppgaver.

  Utdanning og erfaring:

  Søkeren må ha utdannelse fra universitet eller høyskole, minimum bachelorgrad. Utdannelsen ønskes fortrinnsvis innen arealplanlegging/ by- og regionplanlegging, men annen relevant utdanning kan være aktuell etter en samlet vurdering. Søker må ha relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat virksomhet med utarbeiding og/eller behandling av arealplaner. Det er også ønskelig med erfaring innen utarbeiding av kommuneplan og kommunal planstrategi.

  Egenskaper som vil bli vektlagt:

  Vi legger vekt på at søkeren har initiativ, er målorientert og strukturert. Gode samarbeidsevner samtidig med evne til å jobbe selvstendig er nødvendig i stillingen. Søker må ha gode kommunikasjonsegenskaper og god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.  Søkere må kunne stille egen bil til noe tjenestekjøring og ha førerkort kl. B.

  Vi tilbyr gode muligheter for faglig utvikling. Den som blir ansatt vil komme til et hektisk arbeidsmiljø med gode kollegaer, samt engasjerende og utviklende arbeidsoppgaver. Ansettelsen skjer på vanlige kommunale vilkår, pensjonsordning, telefonordning, fleksitid og kjøregodtgjøring etter statens satser. Konkurransedyktige lønnsvilkår med avlønning etter avtale iht. utdanning og erfaring. Kontorplass i Øyer rådhus.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagleder plan, Bente Moringen, 416 90 775, bente.moringen@oyer.kommune.no, eller teknisk sjef Therese Corneliussen, tlf. 924 36 353, therese.corneliussen@oyer.kommune.no

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her.

Vi ber om at søknaden er så fullstendig som mulig. Referanser bes oppgitt. Utfyllende CV kan vedlegges. Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.  Søknadspapirer returneres ikke. Søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres iht. Offentleglova.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 30.mai 2019.