Statistikk tilsier at dagens feiehyppighet ikke er godt forebyggende arbeid. Det er et mål for norske myndigheter med færre branner og færre omkomne som følge av brann. Feierens oppgaver blir derfor rettet inn mot tilsyns- og opplysningsvirksomhet med hjemmebesøk. Forskrift om brannforebygging  ble iverksatt 1. januar 2016, og nå endres det forebyggende arbeidet som feiertjenesten gjør.

Gjelder også hytter

I tillegg til fyringsanlegg, vil feierens oppgaver bestå av kontroll med varslings- og slokkeutstyr, rømningsveger og en vurdering av den totale brannsikkerheten i boliger og hytter. Heretter skal alle bygninger som kan huse mennesker risikovurderes i forhold til brannsikkerhet og gis oppmerksomhet fra brannvesenenes forebyggende avdelinger iht dette. Dette betyr at alle boenheter, hytter som hus, skal inn i brannvesenets forebyggende arbeid og ta sin del av kostnadene med dette.

Kommunen har hatt en egen forskrift fra når det gjelder høystandardhytter, der vi har hatt feiing og tilsyn. Den er nå endret ved ny Forskrift om brannforebygging. Det er et omfattende arbeid, som vi for tiden arbeider med, mer informasjon vil komme senere.

Om gebyr

Omlegging av feiertjenesten etter forebyggende forskrift fra 1. januar 2016 medfører naturlig nok publikumshenvendelser om hva tjenesten vil bestå av framover når det gjelder feiehyppighet og feie-og tilsynsgebyr. Feiegebyret er et gebyr som kommunene ilegger med bakgrunn i forskrift om forebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. Forskriftene pålegger kommunene å drive tjenesten etter selvkostprinsippet, der brukerne av tjenesten skal betale gebyr, og kommunen må kreve inn gebyr i henhold til dette.

Spørsmål kan rettes til: brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no