Beløpet som skal fordeles i 2020 er i størrelsesorden kr. 523 500,-. Det kan søkes om støtte til vassdragsrelaterte tiltak rettet mot allmennhetens rekreasjonsmessige bruk av vann og vassdragsnære arealer i hele fylket. Offentlige aktører, lag og foreninger og privatpersoner kan søke.

Søknaden må være skriftlig og inneholde:
- navn på tiltaket
- navn og adresse på tiltakshaver/-havere
- lokalisering av tiltaket, primært med kart
- beskrivelse av tiltaket
- kostnadsoverslag med bidragsytere/finansieringsparter
- framdriftsplan med eventuell etappeangivelser
- eventuell sammenheng med andre lokale/kommunale/regionale planer og/eller tiltak
- søknadsbeløp.

Midlene kan nyttes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte. Når tiltak ellers vurderes som likeverdige, vil de som kommer flere til gode bli prioritert framfor tiltak som kommer færre til gode. Dette vurderes relativt i forhold til brukergruppenes størrelse. Det vil også etterstrebes en geografisk fordeling av midlene.
Tilsagnenes virketid vil være tilsagnsåret pluss ett, dvs. ut 2021. Eventuelt tilskudd vil bli utbetalt i sin helhet først når tiltaket er ferdigstilt og sluttrapportert, dvs. senest innen utgangen av 2021. Fordelingen av vassdragsmidler vil bli gjenstand for politisk behandling i fylkeskommunen, og svar kan forventes i desember 2020.

Søknad om Fylkeskommunale Vassdragsmidler 2020 sendes til:
Innlandet fylkeskommune
Kommunal veiledning og plan
v/Hanne Thingstadberget
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 HAMAR
Side 2 av 2
eller
post@innlandetfylke.no

Les mer om ordningen her