Gardskartene består av et målestokkriktig flyfoto – såkalt ortofoto, der ulike kartdata er lagt over. Disse kartene danner grunnlaget for beregning av arealstørrelsen på en landbrukseiendom. De jordbrukssarealene en kommer fram til på kartet danner grunnlaget for tilskuddsberegningene i jordbruket og er derfor svært viktige. De opplysningen som foreligger på kartet består av følgende hovedgrupper:

  • Eiendomsgrenser for de teiger/grunneiendommer som en landbrukseiendom består av. De enkelte
    teigene/grunneiendommene kan ha forskjellige gårds- og bruksnumre. På gårdskartet er  eiendomsgrensene merket med lyserød linje.
  • Markslagene viser arealkategoriene innenfor en teig/grunneiendom, f. eks fulldyrket jord, overflatedyrket jord, innmarksbeite, barskog, myr, fjell osv. Markslagsgrensene er merket med gul linje. Gamle markslagsgrenser er merket med prikket linje.

    Det er grunneier som er ansvarlig for riktige arealoppgaver, men de som leier arealer må sjekke med utleier slik at arealoppgaven blir riktig. Jordbruksarealer som eies i andre kommuner eller ligger i fellestiltak (fellesseter/fôrdyrkingslag), kommer utenom arealoppgaven på gardskartet. Slike arealer må som før manuelt legges til i søknaden om produksjonstilskudd på tilsvarende måte som for leide og festede arealer.
     

     

Gardskart finner du på nettsidene til NIBIO.