Gardskartene består av et målestokkriktig flyfoto – såkalt ortofoto, der ulike kartdata er lagt over. Disse kartene danner grunnlaget for beregning av arealstørrelsen på en landbrukseiendom. De jordbrukssarealene en kommer fram til på kartet danner grunnlaget for tilskuddsberegningene i jordbruket og er derfor svært viktige. De opplysningen som foreligger på kartet består av følgende hovedgrupper:

  • Eiendomsgrenser for de teiger/grunneiendommer som en landbrukseiendom består av. De enkelte teigene/grunneiendommene kan ha forskjellige gårds- og bruksnumre. På gårdskartet er eiendomsgrensene merket med rød linje.
  • Markslagene viser arealkategoriene innenfor en teig/grunneiendom, f. eks fulldyrket jord, overflatedyrket jord, innmarksbeite, barskog, myr, fjell osv. Markslagsgrensene er merket med gul linje. Gamle markslagsgrenser er merket med prikket linje.

Det er grunneier som er ansvarlig for riktig arealklassifisering. Jordbruksarealer som eies i andre kommuner eller ligger i fellestiltak (fellesseter/fôrdyrkingslag), kommer utenom arealene til landbrukseiendommen på gardskartet. Slike arealer må som før manuelt legges til i søknaden om produksjonstilskudd på tilsvarende måte som for leide og festede arealer.

Oppdatering av gardskart gjøres av landbrukskontoret, og er en kontinuerlig prosess ettersom arealbruken og arealstatus endres over tid. Nye dyrkings - og beitearealer legges inn etter hvert som de blir godkjent under feltbefaringer. Arealer som ikke lenger tilfredsstiller kravene, og som avdekkes, tas ut som jordbruksareal. Om lag hvert 5. år tas det nye flybilder av alle jordbruksareal, og disse gås gjennom av NIBIO.

 

Gardskart finner du på nettsidene til NIBIO.