Hjemmesykepleien skal yte hjelp til hjemmeboende med kort- eller langvarig sykdom/funksjonshemming og bidra til at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Det ytes hjelp til nødvendig helsehjelp som f.eks, sårskift og medisindosering, støtte og hjelp til personlig hygiene og rådgiving i forbindelse med forebyggende tiltak.