Planutvalget i Øyer kommune legger forslag til retningslinjer for gjerdehold med veileder ut til offentlig høring.

Gjerdeveileder med retningslinjer - Høringsutgave av 01.09.2014

Planutvalget sak 48/14, Retningslinjer gjerder

Høring av retningslinjer gjerder


Vedtak i planutvalget om gjerder og endringer av reguleringsplaner

Planutvalget i Øyer vedtok den 11.11.2014 i sak 63/14 følgende;

1.   Øyer kommune stiller i bero Planutvalgets vedtak av 22.4.2014, sak 17/14 ang. riving av oppsatt gjerde. Frist er satt til 1. juli 2015, iht. brev datert 19.9.2014.

2.   Øyer kommune stiller også i bero oppfølging av andre ulovlige gjerder, med unntak av oppsatte gjerder på annenmanns grunn eller friområder.

Frist for å fremme reguleringsforslag for å endre reguleringsbestemmelser ang. gjerder settes til 1.5.2015. Etter dette gjenopptar Øyer kommune saksbehandling av ulovlige gjerder, dersom det ikke er søkt om endring. Endring av reguleringsbestemmelsen må fremmes og bekostes av hytteierforeningene/grunneiere i henhold til gjeldende regler etter plan- og bygningsloven. Kommunalt saksbehandlingsgebyr for endring av kun reguleringsbestemmelser er pr. 2014, 24.255,- kr. pr. plan.  Øyer kommune informerer alle hytteeierforeninger/grunneiere om dette vedtak snarest.

3. Høringsfristen for Gjerdeveilederen utvides til 4. januar 2015.


Høringsfristen er satt til 1.12.2014.  Høringsfristen er utsatt til 4.1.2015

Eventuelle høringsuttalelser bes sendt: Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Tor Falck.