Melding fra Glommen Mjøsen Skog om skogsdrift:

Det starter nå hogst av tre mindre områder ved Brattbakken på Tretten. Glommen Mjøsen Skog har fått oppdraget med å utføre hogsten for grunneier. Det skal hogges cirka 20 dekar i til sammen tre områder (se kart for cirka-illustrasjon av områder, merk at hogst følger eiendomsgrenser, det gjør ikke markeringene i kartet). Et område utgjør deler av skogen nedenfor industriområdet ved Brattbakken, et område nedenfor Svehaugen og et område ved høgdebassenget i Tuterudvegen. Det betyr at det vil kjøre skogsmaskiner i deler av skogen. Dette kan være spennende å se på, men samtidig ber vi store og små turgåere om å holde avstand og ta forholdsregler. Der skogsmaskinen må krysse stien, blir det lagt granbar midlertidig for å skåne underlaget. Av samme grunn kan det også hende at trær blir felt i deler av stien, disse vil bli fjernet under drifta. Den gamle traktorvegen i området, brukes nå av mange som tursti. Når skogsdrifta foregår kommer maskinene til å benytte deler av stien for å frakte ut tømmeret. Dette for i størst mulig grad å redusere kjørespor i skogsmarka. Eventuelle kjørespor i stien vil bli utbedret etter at skogsdrifta er ferdig.

Tretten er ei bygd med et levende jord- og skogbruk. Skogeierne sitter på en bærekraftig ressurs som de legger mye innsats i å forvalte på en god måte. Tømmeret som tas ut av skogen kommer til å få nye oppgaver, som for eksempel byggematerialer i nye hus, nye skoler, barnehager og flerbrukshaller. Eller som papp og papiremballasje rundt varer, som en viktig erstatter for bruk av plast. Trær kan også brukes til å lage drivstoff eller som bestanddel i blant annet medisiner. Det er mye spennende trær kan brukes til, og skogeierne har også en viktig oppgave med å sørge for at det vokser opp ny skog. Neste år kommer det til å bli plantet ny skog i deler av de områdene som nå hogges.

Har du spørsmål knyttet til skogsdrifta, kan du ringe skogbruksleder Anders Iverslien i Glommen Mjøsen Skog, tlf 907 86 733.