Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 15. september til 6. oktober 2015 av Opinion AS. Det er gjennomført i alt 2369 telefonintervjuer i de fire kommmunene til sammen. De spurte er innbyggere i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer som er 16 år eller eldre.
En nøyaktig oppsummering av resulatene fra innbyggerundersøkelsen finner du under "Se også" på denne siden.

Den 10. januar 2016 har innbyggere i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer mulighet til å avgi sin stemme i den rådgivende folkeavstemmingen om en ny kommune. Neste måned vil intensjonsplanen bli ferdigstilt. Den vil tydeliggjøre for innbyggerne hva det er de skal stemme over i folkeavstemminga.