Søknader om spillemidler sendes inn via Kulturdepartementets søknadsportal, og saksbehandles i kommunen før de oversendes til Oppland fylkeskommune for sluttbehandling og tildeling. Søknadsfrist for spillemidler bruker å være 1. oktober inn til kommunen. Veileder til søknadsskriving fins her

Før bygging av anlegg skal anlegget vurderes av kommunen, og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligge. Anlegg som er påbegynt uten slik forhåndsgodkjenning mister retten til spillemidler. Mer informasjon om krav til forhåndsgodkjenning fins her

Kontakt
Jan-Erik Fossheim
mobil 92426488
epost jan.erik.fossheim@oyer.kommune.no