KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028 - VEDTAK AV PLAN

Kommunestyret behandlet i møte 27.9.2018 sak 78/18. Følgende vedtak ble fattet:

1. Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15
kommuneplanens arealdel 2018-2028 med følgende dokumenter:
Plankart, 8.8.2018
Del 1 Planbeskrivelse, 8.8.2018
Del 2 Bestemmelser, 8.8.2018
Del 3A konsekvensutredning, 8.8.2018
Del 3B KU spredt bolig, 8.8.2018
Del 3C KU-spredt fritid, 8.8.2018
Del 4 ROS-analyse, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 8.8.2018


2. Følgende kommunedelplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 11-17:
 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992
 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991

3. Følgende reguleringsplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 12-14:
 Planid 252 – Tingberg, av 1980
 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987

4. Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en temaplan for sti- og
løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.

 

Vedtatte endringer:

Bestemmelser pkt. 2.2.2.Fritidsboliger fremtidig. (Side 14)
Retningslinje a strykes.
(Før utbygging av BF7 Hundtjøynn øvre kan finne sted skal 75% av Hundbergslia hyttegrend være
utbygd)

5.2 Bestemmelser Boligbebyggelse (Nåværende)
 G. flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen

5.2 Retningslinjer punkt B tas ut

5.4 Bestemmelser Fritidsbebyggelse (Nåværende)
 D flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen

5.4 Retningslinjer punkt D tas ut»

5.1.3 Punkt d) i retningslinjen settes som bestemmelse da loven uansett krever disp. Søknad
Konklusjon i bestemmelsene i pkt.7.2.1 må korrigeres til:

«All virksomhet i områder utsatt for flom, flomskred, steinsprang og snøskred, skal dokumentere
tilstrekkelig sikkerhet i tråd med gjeldende sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift før byggingen kan
starte. Se NVE retningslinje 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar, TEK kap. 7, samt
planbestemmelsenes pkt 1.5 og 1.20»

 

Vedtaket kan ikke påklages iht. pbl §§ 11-15. Eventuelle krav om erstatning/innløsning må settes fram senest tre år fra denne kunngjøring.

Særutskrfit fra behandlingen

Plandokumentene
Plankart
Del 1 Planbeskrivelse
Del 2 Bestemmelser
Del 3A Konsekvensutredning (KU)
Del 3B KU LSB
Del 3C KU LSF
Del 4 ROS


Temakart:
Vann
Fare
Støy
Kulturminner
Radar
Reguleringsplaner

 

Øyer, 10.10.2018

201803 Ilseterura - Fastsetting av planprogram

Kommunestyret behandlet i møte 27.9.2018 sak 91/18.

Øyer kommune fastsatte i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for detaljreguleringsplan for Ilseterura, datert 23.8.2018, da planområdet allerede er regulert og det anses som fortetting. Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger

 

Vedtaket kan ikke påklages iht pbl § 12-9.

 

Vedlegg:
Særutskrift fra behandlingen
Fastsatt planprogram

 

 

 

201714 Reguleringsplan BF6 Haugan - Vedtatt plan

 Kommunestyret behandlet i møte 27.9.2018 sak 89/18. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Kommunestyret i Øyer kommune detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 4.4.2018, med revideringer 8.8.2018.

Vedtakene ovenfor kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Eventuelle krav om erstatning/innløsning må settes fram senest tre år fra denne kunngjøring

 

Særutskrift

Plandokumentene:
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse

201714 - Reguleringsplan for Haugan BF6 - Vedtatt av utbyggingsavtale

Kommunestyret behandlet i møte 27.9.2018 sak 90/18. Øyer kommunestyre vedtok i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for reguleringsplan for Haugan BF6, datert 14.5.18.

 

Særutskrift
Vedtatt utbyggingsavtale

Oppstart av kulturminneplan 2019-2023

En av målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel for Øyer 2014-2025 er å «ta vare på miljø, kulturminner og kulturlandskapet gjennom bruk.»

Øyer kommune har nå satt i gang arbeidet med en temaplan for kulturminner for å få et godt verktøy for å oppnå dette overordnede målet på en planmessig og langsiktig måte. Dette handler om å sikre kulturminner gjennom strategier og tiltak som kan verne og formidle vår kulturarv på.

På bakgrunn av dette behandlet i Kommunestyret i møte 27.09.2018 sak 93/18 om Kulturminneplan. Følgende vedtak ble fattet:

«Øyer kommune legger oppstartnotat for temaplan for kulturminner i Øyer 2019-2023 ut for høring og offentlig ettersyn med 4 ukers innspillsfrist.

Kommunestyret oppnevner en representant til arbeidsgruppen; Lisa Kramprud.

Uttalelser til Oppstartsnotatet sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, eller elektronisk til postmottak@oyer.kommune.no innen 01.11.2018, merket rett arkivsak 18/52.

Saksdokumentene ligger vedlagt nedenfor.

Adresseliste - oppstart

Oppstartsnotat temaplan for kulturminner i Øyer

Særutskrift KST sak 9318

 

201407 KOMMUNEDELPLAN FOR E6 VINGROM - ENSBY - MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret behandlet i møte 30.08.2018 sak 66/18. Følgende vedtak ble fattet:

"Med hjemmel i pbl § 11-15 vedtar Øyer kommunestyre kommunedelplan for E6 VingromEnsby,
med planbeskrivelse datert 6.6.2018, plankart for alternativ III-A-3, datert 1..6.2018
og planbestemmelser datert 6.6.2018 vedtas."


Vedtaket kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15.

 

Vedlegg:

Vedtatt plan
Særutskrift

201601 Detaljreguleringsplan for Mosetertoppen FB9 - vedtatt utbyggingsavtale

Kommunestyret behandlet i møte 30.08.2018 sak 70/18. Følgende vedtak ble fattet:
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen
for BF3-9 innenfor reguleringsplan Mosetertoppen FB9, datert 14.5.18

 

Vedtaket kan ikke påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 17-5

 

Vedtatt utbyggingsavtale
Særutskrift

 

201701 Reguleringsplan for Engemark - Melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 30.8.2018 sak 74/18. Følgende vedtak ble fattet:

"I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for Engemark, del av gbnr 21/3, men plankart og reguleringsbestemmelser revidert 9.8.2018 som inneholder rådmannens forsalg til endringer etter offentlig ettersyn.

Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift sak 74/18
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Merknader i sammendrag med rådmannens kommentarer
Flom og skadevurdering

 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2, må fremmes innen de frister som gjelder i følge disse bestemmelser. Dette er normal 3 år etter kunngjøring.

Klage sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER.

7.9.2018

201603 Reguleringsplan for Hamninga - Smørlykja, meldig om vedtak av utbyggingsavtale

Kommunestyret i Øyer behandler i møte 30.8.2018, sak 69/18. Følgende vedtak ble fattet:
Øyer ommunestyre vedtar i  medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for reguleringsplan for Hamninga - Smørlykja, datert 14.5.2018.

I henhold til § 17-5 kan ikke vedtatt utbyggingsavtale påklages.

Vedlegg:

Følgerev
Særutskrift
Utbyggingsavtale

 

201712 Reguleringsplan for Lunnstadmyrvegen - Gaiastova - fastsetting av planprogram

Kommunestyret i Øyer behandlet i møte 30.8.2018, sak 72/18. Følgende vedtak ble fattet:
Øyer kommunestyre fastsetter i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 planprogram for detaljregulering av Lunnstadmyrvegen - Gaiastova, datert 14.12.2017, sist revidert 10.5.2018 med endringer etter offettlig ettersyn.
(For endringer se følgebrev og/eller særutskrift sak 72/18).

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 kan ikke kommunestyrets fastsetting av planprogram påklages.

Følgebrev
Særutskrift
Planprogram

201715 Reguleringsplan for Flatstulen. Behandling av planprogram

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 avviste Øyer kommunestyre den 21.6.2018 sak nr. 45/18 planprogrammet for Flatstulen, da det er i strid med nasjonale jordverninteresser, og av hensyn til miljøbelastninger dette gir i forhold til berørte naboer.I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 avviste Øyer kommunestyre den 21.6.2018 sak nr. 45/18 planprogrammet for Flatstulen, da det er i strid med nasjonale jordverninteresser, og av hensyn til miljøbelastninger dette gir i forhold til berørte naboer.

 

Særutskrift

Forslag til planprogram
Notat med merknader

 

201716 Reguleringsplan for Sagtomta - Melding om vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Øyer kommunestyre den 21.6.2018 sak nr. 44/18 reguleringsplan for Sagtomta. Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen. Rådmannen gis myndighet til å korrigere og vedta reguleringsplanen administrativt som delegert vedtak når bekreftelsen på at statlige myndigheter frafaller innsigelsen.

 

Saksdokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside, under «høringer».

Kommunestyrets vedtak kan påklages av alle involverte innen 3 uker fra kunngjøring. For nærmere orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak, se forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2, må fremmes innen de frister som gjelder i følge disse bestemmelser. Dette er normal 3 år etter kunngjøring. Klage sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER.

 

Særutskrift

Reguleringsplankart
Reguleringsbetemmelser

 

 

201301 Hafjell skianlegg Mosetertoppen - utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtok planutvalget i Øyer, 12.6.2018, sak 46/18, å legge utbyggingsavtalen for detaljreguleringsplan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen ut til offentlig ettersyn.

 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 iker etter at vedtaket er motatt.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Anita Vedum, epost anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no eller tlf 612 68 163.

Merknader sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak 16/138, innen 3.8.2018.

Særutskrift

Forlag til utbyggingsavtale

 

201504 Mosetertoppen sentrum - Varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 annonseres herved oppstart av forhandling til utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum. Merknader til forhandlingen bes sendt til Øyer kommune, merket arkivsaknr. 15/1207 innen 2.8.2018.

 

201506 Haugan BF3-BF5 - Varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 annonseres herved oppstart av forhandling til utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Haugan BF3-BF5. Merknader til forhandlingen bes sendt til Øyer kommune, merket arkivsaknr. 15/2013 innen 2.8.2018.

2012b Reguleringsplan for Trodal boligfelt - vegforbindelse til Gamlevegen/Sørbygdsvegen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for Trodal boligfelt, vegadkomst til Gamlevegen/Sørbygdsvegen (Fv 361). 

Hensikten med planarbeidet er å sluttføre reguleringsplan for Trodal boligfelt, der vegen mot Gamlevegen/Sørbygdsvegen Fv 361 ble unntatt fra rettsvirkning. Formålet med arbeidet er å sluittføre planen med vegforbindelsen/kryssutformingen slik at utbygging av veg mellom Kongsvegen (fv 312) og Gamlevegen/sørbygdsvegen (fv 361) kan gjennomføres på grunnlag av vedtatt plan.

Spørsmål til saken kan rettes til Bente Moringen, mail bente.moringen@oyer.kommune.no tlf  612 68164 eller Helge Haugan, mail helge.haugan@oyer.kommune.no tlf  612 68147.
Innspill som er av betydning for planarbeidet sendes skriftlig til Øyer kommune, v/rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer innen 9.7.2018.
 

Vedlegg:
Følgebrev

HØRING - KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I ØYER

Øyer kommune har utarbeidet et utkast til kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i kommunen.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Øyer kommune legges nå ut på høring. Høringen er et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen av kartleggingen, slik at relevante instanser, interesseorganisasjoner og private kan komme med innspill om eventuelle justeringer av grenser og verdivurderinger.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et nasjonalt prosjekt, hvor målet er at landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike kvaliteter. Kartleggingen vil bli et viktig virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet i kommunen.

Kartleggingen og verdisettingen er gjort i henhold til retningslinjer gitt i Miljødirektoratets veileder M90-2013, «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder». Videre er det gjort en verdivurdering av hvert område ved hjelp av ulike verdikriterier gitt i veilederen, slik at områdene deles inn i kategoriene: A «svært viktig», B «viktig», C «registrert» og D «ikke klassifisert» friluftsområde. Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som lagres i nasjonale database hos Miljødirektoratet (Naturbase), slik at temakartet vil være tilgjengelig for alle.

Kartleggingen består av kart og områdebeskrivelse, hvor beskrivelse av hvert friluftsområde er knyttet opp mot et ID-nummer i kartet.

 

Områdebeskrivelse
Kart - pdf
Kart - innsynsløsning
 

Innspill sendes til:

Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller postmottak@oyer.kommune.no

Høringsfristen er 15. juni 2018

 

Adresseliste