Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling i sivile saker og straffesaker. Målet er at partene selv skal finne frem til en løsning og en avtale ved hjelp av en nøytral mekler. Alle ansatte og meklere er nøytrale, og har taushetsplikt, og skal legge best mulig til rette for at alle parter får bearbeidet følelsene sine rundt konflikten, og dermed kan legge det ubehagelige bak seg.

Politiet kan henvise straffesaker til konfliktrådet dersom påtaleansvarlig finner saken egnet, og partene samtykker. En straffesak er der et forhold er anmeldt, og påtalemyndigheten finner forholdet straffbart. Er gjerningspersonen under 15 år henvises saken som en sivil sak. Privatpersoner og offentlige instanser kan også melde inn sivile saker, selv om disse ikke er anmeldt til politiet.

I alle tilfeller kreves partenes samtykke, samt at partene møter. En kan ha med seg støttepersoner i møtet, men kan ikke få bistand fra advokat eller annen fullmektig. Partene i sivile saker kan avtale angrefrist seg i mellom, mens i straffesaker er denne på en uke.

Konfliktrådet har lenge hatt fokus på ungdom, og domstolene har kunne idømme reaksjoner som for eksempel påtaleunnlatelse med vilkår om mekling i konfliktråd, eller betinget fengsel med vilkår om oppfølging fra konfliktrådet. Fra 01.07.14 innføres straffereaksjonen ungdomsstraff. Dette er et alternativ til ubetinget fengsel og samfunnsstraff der handlingene er begått når ungdommen er mellom 15 og 18 år. Straffen idømmes av domstolene, men koordineres og gjennomføres med konfliktrådet i spissen. Straffen er individuell, og gjennomføres i samarbeid med ungdommens hjemkommune.

Mekling i konfliktrådet er gratis, og Konfliktrådet i Oppland administrerer alle kommunene i Oppland, med unntak av Jevnaker som ligger under Konfliktrådet i Buskerud. Ta gjerne kontakt for spørsmål, eller om du har en sak du ønsker meklet.

På kontoret i Oppland jobber leder Grete Stabekk, rådgiver Anette Holt Sagvold og ungdomskoordinator Gunhild Skaar. Du kan kontakte oss ved å ringe oss på telefon 22 77 72 10, e-post oppland@konfliktraadet.no, post pb. 1281 Gjøvik Postkontor, 2806 Gjøvik eller besøke oss i Storgata 14 på Gjøvik. Se for øvrig også www.konfliktraadet.no  eller søk opp Konfliktrådet på Facebook.

Her er direkte linker til konfliktrådsloven (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-03-15-3) og forskrift om megling i konfliktåd (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-08-13-620).