• Alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige arrangementer og opplegg avlyses med virkning fra og med 12.mars til og med palmesøndag 5.april
  • Gravferdsseremonier blir gjennomført, men med begrensninger. Kun nærmeste familie og kun nødvendig ansatte til stede.
    Maks 50 personer kan være til stede.

Ta kontakt med kirkekontoret ved spørsmål utover dette.
Kirkeverge Anne Berit Riisehagen Gillebo, tlf 91597023
Sokneprest Ingunn Dalan Vik, tlf 91711891

Viser også til Hamar Bispedømmes hjemmeside: www.kirken.no/hamar