Øyer kommune reviderer for tiden kommuneplanens samfunnsdel. Revisjonen har pågått gjennom året, og i løpet av våren 2014 skal kommunestyret vedta ny samfunnsdel for perioden 2013-2025. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument, som tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet.

Ny kommuneplan skal vise retningen Øyer skal gå fram mot 2025. Øyer er en kommune med mange muligheter. Befolkningsvekst, sentral beliggenhet og store fjell- og naturressurser er et godt grunnlag for å utvikle enda bedre og mer attraktive lokalsamfunn. Samtidig møter kommunen utfordringer som må løses i tida framover. Kommuneplanen griper fatt i prioriterte områder som kommunen som tjenesteyter kan påvirke, men også hva kommunesamfunnet med næringsliv, lag og foreninger og kulturliv kan bidra med.

Det inviteres med dette til åpent møte om kommuneplanens samfunnsdel.

Møtetidspunkt: Torsdag 9. januar 2014 – kl 19:00

Sted: Solvang skole, amfiet

Program:

- Presentasjon av planutkast ved rådmann Sveinar Kildal

- Gruppediskusjoner innen følgende tema:

* Bygd- og tettstedsutvikling

* Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

* Verdiskaping og næringsutvikling

* Natur, miljø, klima og energi

* Samferdsel og infrastruktur

* Samfunnssikkerhet og beredskap

- Plenumsdebatt ledet av Madeleine Cederström

 Vel møtt!