Øyer kommune eier jorda som tidligere tilhørte Klukkergarden. I Gardskart er g/bnr 35/44 Klukkerjordet oppført med i underkant av 9 daa. I realiteten er det i underkant av 8 daa, som i senere tid har vært nytta til dyrking av fôrvekster.

Høvrebekken deler Klukkerjordet i to. Ved flommen i juli 2014 ble dyrkamarka sterkt skadet etter oversvømmelse og erosjon. NVE utførte sikringsarbeider i Høvrebekken, noe som også tæret på jordsmonnet. Som følge av dette har arealene de siste fire vekstsesonger ikke vært egna til maskinell høsting. Etter at arealene i fire år har ligget brakk står Klukkerjordet nå i fare for å gro til med tennung.

Kommunen har i mange år hatt fast leietaker til Klukkerjordet. Leietager har imidlertid valgt å avslutte leieforholdet. Øyer kommune søker derfor etter ny leietaker som kan nytte disse arealene til jordbruksproduksjon. Det må påregnes noe innsats til rydding av arealene, ugrasbekjempelse og eventuell fornying av eng. Arealet er ikke inngjerdet. I henhold til alminnelige regler for jordleie utlyses arealene for en leieperiode på 10 år. Øvrige vilkår etter avtale. Det tilstrebes at hensynet til en god driftsmessig løsning ivaretas.

Interesserte bes melde fra til Øyer kommune innen april 2018. Om det ikke er interesse for leie av Klukkerjordet kan tilplanting bli aktuelt.

Kontaktperson: Geir Halvor Vedum, 977 05 693
Langbrukskontoret i Lillehammer-regionen