Lillehammer kommunestyre vedtok den 28.04.22 å etablere et fond for kommunalt gjødseltilskudd for landbruket i Lillehammer kommune, gjeldende 2022. 

Målgruppen for tilskuddet er foretak som driver aktiv jordbruksproduksjon for vekstsesongen 2022, med driftssenter i Lillehammer kommune. Tilskuddet er inntil 100 kr/daa og omfatter både eid og leid areal av fulldyrket og overflatedyrket jord. Ved behandling av søknaden tas det utgangspunkt i godkjent fulldyrka og overflatedyrka areal i samsvar med utbetaling av produksjonstilskudd februar 2022.

Krav for å være berettiget tilskuddet:

  • Dokumentasjon for kjøp av mineralgjødsel i perioden 01.08.21 - 31.07.22 (kvittering/faktura)
  • Fakturabeløp eks. mva. må utgjøre minst 2 ganger beregnet tilskuddsbeløp for at foretaket skal få maks tilskudd (tilskuddsbeløp= 100 x antall daa godkjent fulldyrka/overflatedyrka).  Dersom du ikke har oppnådd makssats kan du få halvparten av gjødselutgiftene dekket.

 

Søknad må inneholde følgende:

  • Navn på foretak og org.nr
  • Kontonummer
  • Dokumentasjon på kjøp av mineralgjødsel

 

Søknad sendes som e-post til landbrukskontoret@gausdal.kommune.no

Landbrukskontoret sender informasjon om tilskuddet per e-post til alle søkere av produksjonstilskudd i Lillehammer kommune.

Tilskuddet avkortes ikke mot eventuelle statlige tilskudd.

Du kan lese den politiske saken her: https://www.lillehammer.kommune.no/ato/esaoff/document/kommunalt-gjdselstilskudd-lillehammer.1928834.57f00aedef.pdf