Formålet med Trafikksikkerhetsplanen er å legge til rette for at alle trafikanter kan ferdes trygt på vegene i Øyer kommune. Trafikksikkerhetsplanen skal med bakgrunn i et folkehelseperspektiv i særlig grad legge vekt på trygge skoleveger for barna, samt å legge til rette for øket og trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel i kommunen.

Innspill til Kommunedelplan for trafikksikkerhet sendes til: Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, eller e-post til postmottak@oyer.kommune.no innen 11. april 2013.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Jostein Synstrud, tlf 61 26 81 44, mobil 913 71 723, eller e-post: jostein.synstrud@oyer.kommune.no

Som grunnlag for planprosessen benyttes nå gjeldende Kommunedelplan for trafikksikkerhet med vedlagt oversikt over gjennomførte og igangsatte tiltak, samt tentativ tidsplan for planprosessen og en oversikt over inviterte aktører.