Merknader/innspill og videre fremdrift

Kommunedelplan for Øyer Sør ble sist vedtatt i 2007. Planen er under revisjon og har i perioden 02.11.2022-20.01.2023 ligget ute til 1. gangs høring og offentlig ettersyn. 
I høringsperioden er det kommet 107 merknader/innspillMerknader og innspill kan leses i dokumentene under. Forventet fremdrift er ny politisk behandling i september 2023.

Innholdsfortegnelse

DEL 1

DEL 2

DEL 3

Saksfremlegg med vedlegg

Kommunestyret gjorde 07.10.2022, sak 106/22, vedtak om å legge kommunedelplan for Øyer sør ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn.

Saksfremlegget kan leses her. Vedleggene er listet opp nedenfor: 

Planbestemmelser, 01.11.2022

Vedlegg 18

Planbeskrivelse, 01.11.2022

Plankart-hele, 01.11.2022

Tegnforklaring, 01.11.2022

Plankart med hensynssoner, 01.11.2022

Plankart-nord, 01.11.2022

Plankart-sør, 01.11.2022

Plankart-Ensby, 01.11.2022

KU-enkeltinnspill, 01.11.2022

ROS-analyse, 19.05.2022

Tematiske kart (naturflomskred, sikring drikkevann, kulturminner)

Planbestemmelser_kommunedirektørens_forslag

Planbeskrivelse_kommunedirektørens_forslag

Plankart_kommunedirektørens_forslag

Notat-Håndtering av overvann i Øyer kommune, 13.01.2022

Sårbarhetsvurdering av bekker i Øyer sør, overvannsrapport (Se lenger ned i artikkelen)

Strategidokument, vedtatt 23.05.2019

Kommuneplanutvalget 15.06.2021, saksnr. 6/21 (grovsiling)

Kommuneplanutvalget 15.06.2021, saksnr. 6/21 (grovsiling)-protokoll

Grovsiling – kart og Excel-ark, 03.06.2021

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte planavdelingen.

Kontaktinformasjon:

Wenche Hagestuen Dale, arealplanlegger, tlf: 908 16 358

Anita Lerfald Vedum, fagleder for planavdelingen , tlf: 920 63 575

 

Gjeldende kommunedelplan for Øyer Sør

Gjeldende reguleringsplan for Øyer sentrum

Områdeplan for Øyer sentrum, vedtatt 21.3.2013. Det har vært ønsket fra mange å sette seg inn i planmaterialet, derfor legges denne ut her.

Svar på spørsmål om kommunedelplan Øyer sør i forbindelse med kommunestyremøtet 22. juni 2022

Det vises til pkt. 2 i KST-sak 74/22:
« Svar gitt på spørsmål i kommunestyremøtet 22.06.22 sendes alle partier sammen med svar på spørsmål som ble stilt i møtet innen 20.08.22.»

Se eget vedlegg under:
Svar på spørsmål220820