Kommuneplanutvalget har vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 5. april 2013. 

Kommuneplanutvalget i Øyer kommune vedtok i sak 7/13, den 12.2.2013, å melde oppstart av planarbeidet, jf. Plan- og bygningsloven § 11-12, samt å legge Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2013-2025 ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til Pbl §§ 4-1 og 11-13.

Formålet med kommuneplanens samfunnsdel er å angi retning for fremtidig utvikling, gjennom overordnede mål og strategier for langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling i Øyer kommune. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene for hvordan kommunens arealer skal brukes og vernes. Arealdelen omfattes av § 2 i forskrift for konsekvensutredning og virkninger av endret arealbruk skal utredes for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

Sentrale tema for kommuneplanprosessen er: Bygd- og tettstedsutvikling, Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø, Verdiskaping og næringsutvikling, Natur, miljø, klima og energi og Samferdsel og infrastruktur.

Forslag til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Planprogrammet omhandler rammer og premisser for planarbeidet, kommuneplanprosessen, sentrale tema og hovedutfordringer, samt utredningsbehov.

Det oppfordres til innspill og bidrag i høringsperioden, særlig gjelder dette i forhold til sentrale tema og hovedutfordringer, opplegg for planprosessen og hvordan medvirkning best ivaretas.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anne Hjelmstadstuen Jorde, tlf. 61 26 81 00, e-post: Anne.H.Jorde@oyer.kommune.no, eller Bente Moringen, tlf. 61 26 81 63, e-post: Bente.Moringen@oyer.kommune.no

Uttalelser og innspill sendes til: Øyer kommune, Rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 ØYER eller e-post til postmottak@oyer.kommune.no innen 5. april 2013.

Forslag til planprogram kan du lese her: Planprogram+i+pdf.pdf Planprogram i word.docx (DOC) (PDF)