Konsesjonsplikt gjelder for
Bebygde eiendommer som har mer enn 35 daa dyrket og overflatedyrket jord eller mer enn 100 daa. Eiendommen er bebygd når den har en bygning som er eller har vært brukt til helårsbolig, eller på annen måte kan nyttes til landbruksformål. En eiendom regnes som ubebygd når bebyggelsen er ubrukelig på grunn av alder eller forfall. Det er driveplikt på alle jordbruksarealer jf. jordloven §8. Driveplikten for jordbruksarealene varer hele brukertiden og kan også oppfylles ved kontraktfestet 10 års leieavtale, og at denne er uoppsigelig fra utleiers side.

Ved konsesjonsbehandlingen skal kommunen ut fra hensynet til bosettingen i området, kulturlandskapet og helhetlig ressursforvaltning ta stilling til om det er nødvendig å stille vilkår om boplikt og om denne skal være personlig.

For bebygd eiendom hvor kjøpesummen er inntil kr 3.500.000 er det ikke prisvurdering ved konsesjon. Det er en forutsetning for unntaket at bebyggelsen er av en slik standard at erverver kan tilflytte eiendommen. Det er også unntak for priskontroll for bebygd eiendom dersom det er mindre enn 35 daa fulldyrket eller overflatedyrket mark og samtidig mindre enn 500 daa produktiv skog. Unntak for priskontroll er rene skogeiendommer

Bebygd eiendom, ikke over 100 daa totalareal og hvor dyrka og overflatedyrket jordbruksareal ikke er over 35 daa kan omsettes konsesjonsfritt.

Dersom en overtar en odelseiendom eller en landrukseiendom med boplikt og en ikke har mulighet til å flytte til eiendommen innen ett år og bo der i 5 år, må erverver i begge tilfelle søke om konsesjon.

Ved tinglysing av en eiendom må det enten foreligge en egenerklæring om konsesjonsfrihet attestert av kommunen eller tillatelse fra kommunen (konsesjon) til å kjøpe av eiendommen.


Må søke konsesjon
Ved erverv av ubebygde arealer som ligger i et ikke regulert område må det søkes konsesjon, med mindre arealet er godkjent som bolig- eller fritidstomt.

Ikke konsesjonsplikt for ubebygde areal
Hvis arealet ligger i område som er regulert til annet enn LNF eller som i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan er lagt ut til bebyggelse og anlegg er det ikke konsesjonsplikt på ubebygd areal (her er det da gjort en offentlig planvurdering av hvor stor tomt man vil tillate og erstatter vurdering/ godkjennelse etter konsesjonsloven).

Øyer kommune har innført null-konsesjon for eiendommer i et område som strekker seg langs Lågen fra Navet til Jevne og opp "Haugsgutua" og derfra langs fylkesvegen til Nermo og tilbake til Navet. Innenfor dette området må alle som skal kjøpe eiendom som er eller har vært brukt til helårsbolig, søke om konsesjon dersom en ikke har planer om å benytte eiendommen som helårsbolig.

Gausdal kommune har også innført null-konsesjon for eiendommer i tettstedet ved Segalstad Bru, Svingvoll, Forset og Follebu. Ved erverv av eiendommer i disse områdene som har vært benyttet til helårsbolig, må en søke om konsesjon. dersom en ikke har planer om å benytte eiendommen som helårsbolig.

Lillehammer kommune har ingen tilsvarende bestemmelser om nullkonsesjon som Gausdal og Øyer kommuner.

Hvordan søke konsesjon?

Søknadsskjema for konsesjon finnes på www.landbruksdirektoratet.no

Konsesjonsgebyr
For behandling av konsesjonssøknader kan det kreves et gebyr på inntil kr 5.000,- jfr. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14.12.2011.