Konsesjonsplikt gjelder for
Bebygde eiendommer som har mer enn 35 daa dyrket og overflatedyrket jord eller mer enn 100 daa. Eiendommen er bebygd når den har en bygning som er eller har vært brukt til helårsbolig, eller på annen måte kan nyttes til landbruksformål. En eiendom regnes som ubebygd når bebyggelsen er ubrukelig på grunn av alder eller forfall. 

Ved konsesjonsbehandlingen skal kommunen ut fra hensynet til bosettingen i området, kulturlandskapet og helhetlig ressursforvaltning ta stilling til om det er nødvendig å stille vilkår om boplikt og om denne skal være personlig.

For bebygd eiendom hvor kjøpesummen er inntil kr 3.500.000 er det ikke prisvurdering ved konsesjon. Det er en forutsetning for unntaket at bebyggelsen er av en slik standard at erverver kan tilflytte eiendommen. Det er også unntak for priskontroll for bebygd eiendom dersom det er mindre enn 35 daa fulldyrket eller overflatedyrket mark. Unntak for priskontroll er rene skogeiendommer.

Bebygd eiendom, ikke over 100 daa totalareal og hvor dyrka og overflatedyrket jordbruksareal ikke er over 35 daa kan omsettes konsesjonsfritt.

Dersom en overtar en odelseiendom eller en landrukseiendom med boplikt og en ikke har mulighet til å flytte til eiendommen innen ett år og bo der i 5 år, må erverver i begge tilfelle søke om konsesjon.

Ved tinglysing av en eiendom må det enten foreligge en egenerklæring om konsesjonsfrihet attestert av kommunen eller tillatelse fra kommunen (konsesjon) til å kjøpe av eiendommen.


Ubebygd areal
Ved erverv av ubebygde arealer må det som hovedregel søkes konsesjon, med mindre arealet er godkjent som bolig- eller fritidstomt.
 

 

Hvordan søke konsesjon?

Søknadsskjema for konsesjon finnes på www.landbruksdirektoratet.no

Konsesjonsgebyr
For behandling av konsesjonssøknader kan det kreves et gebyr på inntil kr 5.000,- jfr. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14.12.2011.

Hvor finner jeg nyttig lovverk og informasjon rundt konsesjon?