Disse tiltakene inkluderer:

  •  Støttekontakt og avlastning for barn med spesielle behov. Koordinator inngår oppdragsavtaler med støttekontakter og avlastere og sikrer oppfølging av oppdragstakerne.
  •  Omsorgslønn til pårørende med særlig belastende omsorgsoppgaver for barn.

Individuelle planer

Koordinatoren har også det overordnede ansvaret for arbeidet med individuelle planer. Dette inkluderer å gi opplæring og veiledning til de som utarbeider de enkelte individuelle planer.

Lovhjemmel

Koordinatorens arbeid er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 3.

Kontakt

Ved behov for tiltak om støttekontakt, avlastning eller omsorgslønn sendes en skriftlig søknad. Det anbefales å ta kontakt med koordinator for barn og unge først, enten direkte eller via barnets ansvarsgruppe.