NGU forsetter sine kartlegginger av Kvartærgeologien (løsmassene) i deler av Øyer kommune. Se kart for omtrentlig avgrensing. Feltarbeidet er planlagt mellom 16. april og 10. mai. Arbeidet vil i hovedsak bli utført til fots i hele kartleggingsområdet.  NGUs medarbeidere bærer feltjakke tydelig merket med etatens logo. Bilene vi benytter er tilsvarende merket. Ta vel i mot feltarbeiderne om dere ser de.
 
Hensikten med arbeidet er primært å kartfeste spor og avsetninger etter tidligere hendelser av jordskred, steinsprang, fjellskred og snøskred, i tillegg til en generell kartlegging av ulike typer løsmasser. Gjennom arbeidet ønsker NGU også å opparbeide en bedre forståelse for den kvartærgeologiske utviklingen i området, noe som kan være nyttig også i flere andre sammenhenger.  Sluttproduktet vil være et detaljert (M:20.000) kvartærgeologisk kart/løsmassekart, samt en kort rapport som blir tilgjengelig for seinere skredfarevurderinger. Kartene vil bli lagt inn i nasjonal løsmassedatabase ved NGU, og på den måten bli tilgjengelig for alle.