NGU

NGU skal i løpet av 2022 og 2023 kartlegge kvartærgeologien (løsmassene) i deler av Øyer kommune, inkludert løsmassene på bunnen av Losna. Kartet under viser den anslagsvise avgrensningen av kartleggingsområdet. Dette arealet inkluderer flere områder som NVE planlegger å kartlegge med tanke på skredfare i bratt terreng, og kartleggingsprosjektet utføres delvis på oppdrag av, og i tett samarbeid med NVE.

Hensikten med arbeidet er primært å kartfeste spor og avsetninger etter tidligere hendelser av jordskred, steinsprang, fjellskred og snøskred, i tillegg til en generell kartlegging av ulike typer løsmasser. Gjennom arbeidet ønsker vi også å opparbeide en bedre forståelse for den kvartærgeologiske utviklingen i området, noe som kan være nyttig også i flere andre sammenhenger.  Sluttproduktet vil være et detaljert (M:20.000) kvartærgeologisk kart/løsmassekart, samt en kort rapport som blir tilgjengelig for seinere skredfarevurderinger. Kartene vil bli lagt inn i nasjonal løsmassedatabase ved NGU, og på den måten bli tilgjengelig for alle.

Vi har planlagt to feltperioder våren 2022: 20. april – ca. 5. mai og 23. mai – ca. 4. juni (noe justering kan skje). Vårt arbeid utføres i all hovedsak til fots i hele kartleggingsområdet.  Innmark og bebygde arealer kartlegges også, men vi tar hensyn til beitedyr, dyrkamark, private hager osv. NGUs medarbeidere bærer feltjakke tydelig merket med etatens logo. Bilene vi benytter er tilsvarende merket. NGU legger vekt på et godt samarbeid og kommunikasjon med kommuner og lokalbefolkning i områder vi jobber i.  

Vi gjør oppmerksom på at vi har et parallelt prosjekt i Ringebu kommune som startet i 2021, og vi kommer til å jobbe i begge kommuner i år (i de samme periodene).

Med tanke på korona så skal alle medarbeidere overholde NGUs smittevernrutiner for feltarbeid. Disse er i tråd med de nasjonale, og eventuelle lokale, anbefalingene.

Mer informasjon finner dere på www.ngu.no