Kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer har felles landbrukskontor som er lokalisert til kommunehuset i Gausdal.

Landbrukskontoret skal være brukernes kommunale kompetansesenter innen landbruk, og samarbeider godt med landbrukets øvrige aktører innen rådgivning, veiledning og næringspolitikk.

Kontoret har en vid portefølje som strekker seg fra lovpålagte forvaltningsoppgaver til kreativ næringsutvikling i nært samarbeid med næringen selv.

Kontoret forvalter en rekke lover og forskrifter som har til formål å ta vare på ressursene på en bærekraftig måte. Blant annet fordeles over 130 mill kr til regionens landbruk gjennom ulike tilskuddsordninger.

Landbrukskontoret skal bidra til økt verdiskaping i landbruket både ved å stimulere til å opprettholde og effektivisere eksisterende produksjon og utvikle nye tjenester og produkter. For å klare dette er vi avhengig av en god dialog med våre brukere med tanke på tilbakemeldinger, innspill og forslag til tiltak.

Oversikt over tjenestetilbydere

 

Kristian Bleken

474 52 262                                

kbleken@gmail.com Pløying, grasslått, liftutleie, stillasutleie
Tore Hamre 482 01 442      torhamre@bbnett.no
web: Taarstad.no
Taksering av landbrukseiendommer, verdsetting av delavståelser/inngrep
Ole Einar Steffensen 971 21 322 fsteffen@bbnett.no Frakting med arbeidshester. Tar imot de fleste oppdrag, også på uframkommelige steder.
Jan Olav Johnsgård 416 22 310 jajohnsg@online.no Tømmerhogst/kjøring, graving, rundballepressing/pakking med kombi presse.
Østen Tande 412 39 355            oe.tande@online.no Utarbeidelse av gjødslingsplaner for landbruket, jordprøvetaking.
       

 

 

Årsrapport

Ansatte på landbrukskontoret

 
Marie Skavnes
Enhetsleder
611 01 000
911 58 452
   
Jordbruk  

Arnt. S. Høstmælingen
Produksjonstilskudd, regionale miljøtilskudd, miljøsaker, gardskart, plantevern, innmarksbeite

61 10 40 62
 
Øystein Jorde
Produksjonstilskudd, regionale miljøtilskudd, økologisk landbruk, gardskart, miljøsaker, avløserordningen ferie/fritid, konsesjon
61 10 40 93 
Ann Guro Kjernli
Nydyrking, produksjonstilskudd, regionale miljøtilskudd
61 10 40 89
Bente Kleiven
Tilskudd avløsning ved sykdom mv., tidligpensjon, produksjonstilskudd, regionale miljøtilskudd, økonomi, arkiv, informasjon, nettsider
61 10 40 64
Karen Saksum
SMIL, IBU-midler, produksjonstilskudd, regionale miljøtilskudd, organisert beitebruk, kvoteordningen for mjølk, tilleggsnæringer, informasjon
61 10 40 25
Geir Halvor Vedum
Konsesjon, boplikt, deling, omdisponering, driveplikt, arealplansaker, grøfting, IBU-saker

61 10 40 29
977 05 693

   
Skogbruk / Utmark  
Gunnar Håkenstad
Skogfond, gjødselplanlegging, avlingsskade, floghavre, adm.av jordprøvetaking
61 10 40 46
Anette Ludahl
Skogkultur, miljøtiltak, skogfond, lovsaker, planarbeid, landbruksveger, bioenergi

61 10 40 23  922 11 228

Sigbjørn Strand
Viltforvaltning, rovvilt, motorferdsel i utmark, komuneskogen i Øyer, vernskog

61 10 40 24
480 32 174